curvasup
renna
titoli
dam
[n°152 - Cânp]
Mi: varda che casa
Lu: cosa gh'è restà?
MI: poco e gnente
Lu: bela la contrà
Mi: l'è molto particolàr
Lu: el lago l'è lì de soto
Mi: un spetàcolo
Lu: intanto bevo un bianco
Mi: e l'oste?
Lu: inveçe de far foto vién qua
Mi: vuto un bianco?
Lu: ma no gh'è l'ostarìa
Mi: l'è nel zàino
Lu: me paréa stràn
Mi: un goto...
Lu: i bicèri?
Mi: g'o anca quei
Lu: da magnàr?
Mi: penso tuto mi
Lu: bòndola, sopressa?
Mi: speck e krauti
Lu: ma jè le 9 de matina
Mi: quante storie
Lu: te si un seciàr
Mi: beh, l'è el posto
Lu: ogni posto l'è giusto par magnàr
Mi: l'è vera, ma questo l'è belo
Lu: desso?
Mi: nemo a Fasòr
Lu: a far che?
Mi: gh'è 'na bela cèsa
Lu: l'è Sant'Antonio Abate
Mi: i dise medièval
Lu: ghe fasso 'na foto
Mi: click click
Lu: varda che bela
Mi: e la foto?
Lu: no se vede la césa
Mi: bisón vegnér qua
Lu: lassémo i nostri amiçi così?
Mi: i è posti da valorisàr
Lu: i deve vegnerghe
Mi: respiràr la storia
Lu: e l'aria del Goto...
Mi: hmmm.....del Garda!
dam02
dam02
dam01
ATENSION: ...Ogni riferimento a persone, bestie o cose l'è puramente casuàl !....
[FINE]