Skip to main content

Ai tempi de... i veronesi nel mondo


Quando: 25 Otóbre 2023

El diario de un Missionario. 

Grassie a P.Silvàn Zanella podémo publicàr un documento ecessionàl, el diario del Missionario Stimatìn de San Massimo, D.Enrico Adami, una storia incredibile de un viàjo da Napoli a Pekìn nel 1925. Don Enrico Adami, lassado el Brasil, el g'a parteçipà a la fondassión de la Missión in Cina. Nel Diario, podémo far un viàio a la scoèrta de un mondo particolàr, de òmeni, de dòne e buteléti, de furbi e de disonesti ma soratuto de zénte che fa del bén. Dal porto de Napoli fin in Cina passando par el Canàl de Suez e par finìr ne le località asiatiche.

1925, DA NAPOLI A PEKIN


Cap.01 - Vója de partìr

Tanta l’éra la vója de partìr e ‘rivàr al posto che’l Signór el n’avéa ispirà, che sé qualchedùn el naésse dito de andàr a pian, l’avaréssimo ciapà par el còl. Vèdar che pressia, che ansia fin sóto la tetoja de la Stassión de Roma. «Némo, némo che sé nò perdémo el vapór. Quél là nó'l ’spèta gnissuni. El parte dimàn matina!» E córi che te córi e ‘rivémo a Napoli. Partito? Seih! Nó l’è gnancóra rivà da Marsilia, e po dopo, bisón che ’l spèta un giorno en Porto!? E alora? Bén vedarémo. Cossita diséimo o parlàimo el 29 noèmbre passà (1925). S’informarémo mèjo - el tal “Kashima Maru” el vién dimàn, parché l’à catà el mar catìo e l’andarà via dopo dimàn: e alora? Intanto gh’éra vegnù anca el Vicario del Superior, a Napoli, par darne l’ultima benedissión e anca là l’à dovù spetàr. Nasémo alora en te na césa ‘ndóe che gh’éra toaje sporche, caréghe en desórdene e tuto sporco e en desòrdene; du sacrestani cóla baréta en testa e che nó jè stà mai bóni de parar ìa un bèl sorianèl che el m’à compagnà tuto el tempo de la mé Messa, e fin nel’ora dela Comunión a na vecèta, l’è saltà sula balaustra par védar. Ma g’a pensà don Caimi che nel dire: Et Verbum caro factum est, al’ultimo Vangelo, el g’a petà la pónta de ‘na scarpa sul muso, e cossita sgnaolando l’è scapà ia. Finido tuto pensémo d’enganàr le ultime ore che dovèimo passàr sul bèl molo italiàn, e g’aémo pensà de andàr a védar le solfatare a Possuoli. Ciapémo el tram eletrico, e via. E, vardè come jè le cose! N’è vegnù anca fame! Andémo, çerchémo, e finalmente sé riunimo tuti en te na tratoria en ria al mar, ‘ndóe i diséa che i faséa tuto a esprèss. Che belessa! Dopo mes’ora de star sentai sensa védar gnissuni, ven un tal Vicente; el sé ciamava çerto cossita parché la tratoria la sé ciamava «Vicente en copa o mare» donca nó sé dubita pi’. “Cossa desideràeli? - Spagheti?” - Sì, sì, vaga par i spagheti, e uno l’a volù la supa cole gondole! Pronti, tuto al’esprèss!... Tri quarti d’ora dopo, capita la supa par un. Un sbroicio con séole e mèsa dozéna de ostreghe. Roba catìa, e nó só de che gusto; ma ci l’à magnà anca sé el faséa le bóche, l’a dovù dir che l’éra bóna, e el l’à magnà. Un quarto d’ora dopo capita i spagheti al’esprèss. I sarà stai 24, tuti sbrodolai de pomodoro - nó i g’avémo gnanca visti, - e prima che vegnesse la costoléta de porco, vecia e stravecia, ne sérimo anca desmentegai de cossa g’avévimo magnà prima. Imaginéve che jè vegnui dopo mes’ora! G’avémo mandà al limbo i spagheti, la costoleta e anca l’espresso, e pagà i 60 franchéti, sémo andà via cóla fame e cóla rabia del bèl disnarèto, che el dovéa èssar quél de adio. Visitada una solfatara tornémo a Napoli, e gnanca a farlo a posta, en tel desmontàr dal tren gh’è uno che el vól bàtar bóca con D. Fantozzi e tra le altre el ghe dise: “alà che saémo che i preti i magna bén, v’avémo ingrassà anca massa!” - Fiól d’una scuria, propio in quél giorno! A g’aea na fame! Sé el sento mi, ghe dava un cresemoto a quél moscardin che lo faséa andàr da Vicente en copa o mare; ma cossita l’è sta mejo, alà - bisón perdonàr e s-ciao - paraltro quéi siori, i podaréa tegnér un pochetìn piassè neta la Casa de Dio, e nó tégnar drénto i gati - e quél’altro, che el vaga pura a pian, ma che el ghe daga da magnàr ala zente, speçialmente quando i paga salà - e che’l sé tegna el só esprèss.

 


Cap.02 - Montémo en vapór

L’è bèl! El fa anca da smaraéia a quéi che nó g’a proà el «Giulio Césare» e altri bèi italiani - paraltro gh’è su, çerti musi che, basta nó digo altro - tuti giaponesi - do done cinesi che le g’a i piè schissadi che fa scarésse - e altri gh’éra europei - ma tuti na mànega - i giaponesi budisti-pagani e i altri protestanti - ansi, come g’avémo saù piassè tardi, i gh’éra missionari che i andava in Cina. El Vicario el vién su anca lù - vardémo la nostra cabina e tuto el resto - femo qualche fotografia e po dopo, quando l’è squasi l’ora de partir, i sona un tàn tàn e bisón che i visitatori i smonta. El Vicario el ne dà la S. Benedission, che speremo che la ne compagna senpre e da partuto parché l’è sta una de quéle grosse, e po dopo el ne basa e el desmonta. El voléa anca àssistar a la nostra partensa, là da basso, ma un sguassòto lo fa scapàr, e adìo. L’è sta mèjo, parché dovì saér, che invéçe de partir quéla sera, sémo stadi lì tuta la nòte e sémo partii el giorno dopo. Parché? L’aémo saù. Parché el mar l’éra massa catìo, e l’intendensa del porto nó l’à volù dar el piloto che el dovéa menarne fóra, e g’avémo dovù star lì. Passiènsa! Intanto quando l’è sta ora, g’avémo magnà e po sémo andà a dormìr. La cabina l’éra un buso de 3 metri par 4, con quatro leti e un sofà. Cossa g’avémo da dirghe? “Grassie tante”, parché la lassà dormìr, anca quéi che nó credéa de poder dormìr en 4 tachè, e anca bén. E nó solo la na lassà dormìr, ma la n’à servì anca de césa. Par tuto el tempo del viajo. Ansi volìo sentirghene una? El giorno dopo a quél de prima, el vapór el sé méte en moto. La nòte la passémo mancomàl - vegnùa la matina, preparémo i nostri du altarini ajutandose cóle scaléte e cói lèti e scominçiémo a dir Messa. El mar, quél fiól d’una catarina, el faséa balàr tuto. En tel più bèl, ‘pena finì el confiteor, vedo uno dei servienti la Messa che el branca cole só reverende mane una pignatina - l’infila la porta e sù e sù par le scaléte a ciapàr aria, e sù ancora e sempre sù finché la finì de butar sù. L’è sta na olta sola po; quél’altro invéçe el s’a contentà de deventàr solo gialéto, ma in quanto al sù, lu l’è stà zò. Manco-mal. Vién l’ora de magnàr - póchi a tola e quéi póchi fasendose tuto el corajo - così par qualche giorno, finché i sé g’a mésso in ordine e i vegnéa quasi tuti a tola. Ma cossa volìo! Magnari da disperadi! Un póco, roba giaponese; un póco, roba inglese - tute quéle sbròdole che i vól ciamarle majonese; quéi poci - quéi tingoli, quéle malore che invéçe de empienir le par che le svuda el stòmego - pàr che i fasésse a posta par prepararne ai magnàri cinesi - carne masenada e s-ciao. Gh’éra ci çercàva de réndar la tola ancora piassè petitosa, e alora quando vegnéa qualche polpeta de carne masenada, mi ghe dimandava: “Cossa mé rispondaresselo lu, sé mi ghe disesse che quéla lì lè carne de can masenada? - E cissà? rispondéa, ringrassiarémo el Signór de catarla magari in Missión! Vedìo che disposissión? Con che corajo e spirito de sacrifiçio! Ossì, sé i Missionari i g’avesse de pensàr a magnàr bén e pulito!? Jè robe secondarie! Serchémo de far bén, salvàr àneme e basta; el resto nó’l val gnénte. Così sé passava i giorni. La S. Messa l’avémo dita tuti i giorni - e anca lì, un bèl sacrifiçio. - Pensè donca a sta camaréta de 3 x 4 con quatro leti, un sofà, un mondo de valìse - e pensè a quatro preti ‘bastànsa grassi e che i deve dir Messa! Prima de tuto; fa a pian che te disturbi - dopo, nó sta mòarte, che te urti nela schéna de quél’altro - varda le bosséte del vin, quée del’aqua; sta atento de quà - forsa, che el mar nó te fassa butar sù, e avanti - insoma, l’avémo dita tuti i giorni, a parte du o tri che vé contarò. I giorni deventàva tuti istéssi, e g’avémo pensà de tajàr l’aria e anca la noia studiando, studiando un póco de inglese, che çerto el dovéa vegner bon. E dai, scominçia. Uno en te un cantonsin, st’altro en te un altro - e studiaimo - studiaimo. - Ciò, come sé pronunzia sta parola? Dimàndeghe a quéi là. Sé g’o vergogna? E po’, par dimandàrghe bisón saér qualcossa, e mi nó só gnénte! - Ma vardè, cossa g’ai da scrivere en sta maniera? I scrive a par lèsar e - i scrive bóte par lèsar barìl - mah védarémo! Ma quél che éra più da amirarsi e insieme servìa anche par darne piassè coràjo, l’éra el nostro Superiór, che al’età che el g’a, ma par amór ale àneme e con sacrifiçio, el sé rassegnava a studiàr ‘sta sgnèsola de léngua - e de tanto en tanto el saltàa su, e el diséa: ma cossa scriveli paper, par lésar peipor? Al cavàl, i ghe ciama orso, al fredo i ghe dise caldo! - mi nó capisso endóe i g’àbia el giudissio! Bén bén, védaremo, e el tornava a studiàr. L’éra insoma una spezie de passatempo; e tra studiando e, tra vardando i delfini, sé andava avanti. Peraltro sé g’avevimo fato una çérta spèçie de orario. Sentì mo. Ale 6 e mèsa dopo de aver dormì e ronchesà tuta la nòte, (digo anca ronchesà, parché in te sto mondo gh’è anca de quéi che quando i dorme i sé gode de tirar la sega e magari i spaventa qualche poro can che gh’è vissìn) donca, dopo de aver dormì tuta la nòte, ale 6 e mèsa sé alzavimo su - e dopo de èssarne bén lavà e petinadi (cossì mé ricordo che diséa in tei compiti che faséa da putèl) scominsiavimo a preparàr par dire la S. Messa - la disevimo du ala olta, procurando de urtarse manco che fusse possibile (che da resto ghe pensava el mar a far sto mestiero) e po dopo, sù en covèrta a ciapàr ‘na s-ciànta de aria fresca e a far la nostra santa meditassión. Ale 8 i sonava la colassión - i ne ciamava miga cóla campanèla come en convento, ma con na spèçie de padèla, endóe i ghe smacàva drénto con un martèl de legno e la faséa un susùro come quél paról che sti ani el vu l’onór de èssar portà sóto quél tabàr da prete, da Sezan fin ai dereliti - presso a póco così - cossa volìo? Cose giaponési e po basta. - Ala colassión ghe andavimo tuti, anca quél che gh’éra scapà sù, sù e l’aea butà sù - e sé anca con un póco de rivardo el ghe dava drénto en te quéla grassia de Dio. L’aria del mar la fa vègnar fame, savìo: e quéi del Kashima Maru sé vede che i lo savéa - e difàti en te la colassión i ne portava prima de tuto, un piato de carne con patatine, po dopo na sbròdola (coi ornioni de porco) - po dopo ovi - po dopo marmelada - po dopo formaio - po dopo fruti e po dopo el cafè - e po dopo na scudeléta de aqua - a mé digo che stavimo benón, nó? - Passà quél tempo, andàimo su, e alora sé ciacolava un póco e po dopo sé tacava quél fiól del na scuria de inglese, e fin ale óndese e mèsa - ale óndese e mèsa ghe gh’éra la só brava lessión spirituàl en cabina e el só esame de cossiénsa, e subito sonava la padèla; e alora tuti coréa a magnàr. Anca a mèsogiorno érimo tratadi pulito, sé anca le fusse quéele sbrodole inglesi. - Volìo sentir? Hors d’oevre - Varies - Potage Chou fleur au Crèmè - Baked Fish Anchory Sauce - Turkey e Ham Boudins Boiled Corned Bely Pork with vegetable - Fresh Veal Cury e Rice - Roast Bif Horseradish - Potatoes Boiled e Browned Boiled Whole Peas - Glacèe Panachee Cheese, fruit Cofee ec. Vé par? Roba da métarse in pensieri - e ghe ciocaimo drénto, tanto che sé sémo ingrassadi tuti - anca a mèsogiorno l’ultima a comparir l’éra na scudeléta de aqua. Finìo de disnàr sé andava a ciapàr na s-ciànta de aria e po dopo ghe metévimo drio un’ora e mèsa de dormìr - po dopo inglese, inglese e inglese sempre - vé dirò che gérimo pieni de inglese e de inglesi - quéle brae creature i scominçiava a zugàr al croquet ale 7 dela matina e i finiva ale nove dela sera - bisón dir che érimo rabiosi anca con quéi là, parché i disturbava i nostri studi e i parlava en te na maniera che nó podévimo capir gnénte. ‘Rivàde le sinque e mèsa, sé ritiravimo de drio al vapór e scominçiàvimo el nostro bravo rosario col resto de orassión, parché la Madona la ne desse bon viajo e la ne giutasse a far pulito sempre. Finì el rosario e orassión, de nóvo a magnàr. Disìo che nó la fusse na vita! Ma vé garantisso che la stufa - oh! Sé la stufa! Sé magnava come al mèsogiorno più o manco e sempre a comparir par ultima la gh’éra la tal scudeléta de aqua. Bisógnarà savèr a cossa la ‘ndóea servir, sta benedéta! ‘Péna che i l’à portada la prima ‘òlta, ne sémo vardà uno col’altro. E qualchedùno l’à dimàndà: Che bisón ‘dèsso béar sta aqua qua? Che sia par lavarse el stòmego? E squasi la ne tocava - ma la prudensa la n’à insegnà a vardare quéi altri, e speçialmente i giaponesi - e g’avémo visto che tuti i sé lavava drénto i dèi, dopo de avér magnà i fruti - l’éra par lavarse, insoma e nó par béar, eco - e dopo disì che i fórastieri nó jè neti! Finì de çenàr sé ritiravimo en cabina a far na partièla - ale nove un póca de aria e po dopo via a ronchesàr. Vedì insoma che g’avevino el nostro bravo orario! - E intanto che ciacolémo, el vapór l’è caminà e sé catémo lontani lontani - en mèso a l’aqua e nó sé vede che aqua e çiél. La nostalgia la voléa squasi deventàr paróna, ma nó l’à podù - parché pensavimo ala Santa Missión che ne spetava - con tute le só consolassióni e con tute le só cróse, che infin zè consolassióni anca quéle - ai cineséti che avressimo convertì - a quanti che ghe ne g’avaressimo batesà, ale dificoltà, speçialmente ‘dèsso! E anca magari a qualche mandarìn che ne g’avaréa forsi tajà la zuca - che laci! E alora passa la nostalgia e tuto. Tuto servìa a tiràrne su el moràl - anca quéi tramonti! Che belessa! Anca quél’imensità de mar! Come sé vedéa grande e potente el Signór! Anca quéi vapori che incontravimo de spesso in mèso al mar! - pensàr che ghe gh’éra tanta génte anca in quéle lontananse, e che tuti i viaiàva - sfidando i pericoli e i patimenti, e la più parte par ciapàr palanche, e noialtri par salvàr àneme, par far almanco piassè grande un pochetìn el nùmaro de quéi che conosse el Signór! E tuto insoma servìa par mantegnérne alegri e contenti e par scurtàr un póco el viajo.

 


Cap.03 - Porto Said

Finché ciacolémo entanto sémo arivadi a Porto Said. L’è de nòte, sé ghe vede póco, ma el catemo lo istésso. Porto Said l’è un béco de tera che l’è restà spacà in do quando i g’a verto el Canal de Suez. Sé podarìa ciamarlo un’isola parché gh’è aqua da partuto; aqua de mar e aqua de quéla strassa de fiumesèl che sé ciama Nilo. Là ci sé g’a spartìo la fogassa i è stadi i Francesi e i Inglesi e i ghe magna polito anca ‘dèsso, e par passàr ghe vól pagàr a quéi siori, e sé nó, bisón tor la ‘òlta sóto l’Africa par andàr in Cina, par esempio. Bén bén, che i sé li tégna e noialtri intanto andémo a far una visitina in çità. Ricordémose che jè le 9 de nòte e vardémo de tornàr presto, parché el vapór el vorà andàr ìa. Ciapémo ‘na barchéta parché el Kashima el n’à lassà là in mèso al’aqua e bisón andàr a tera co ‘na barcheta: jè çinque minuti soli, ma i costa par noialtri quatro, 40 francheti soli: cossa zei, po? I ne ména anca indrìo, donca! Le strade jè bele ‘bastansa e jè tante - par far più presto e védar qualcosa più presto, ciapémo un «dracoman» che el saréa come ‘na spèçie de «ciaciaròn» e andémo. Bisón che diga la verità. Nó l’è miga sta par far più presto che g’avémo ciapà el Ciaciaròn. L’è sta parché g’avémo sentì che i parlava tuti en inglese, e de quél noialtri ghe ne savevimo pitosto póco e nó g’avaréssimo miga volù ciapàr qualche bugiaràda - el Ciaciarón envéçe el parlava un póco de tuto, anca ‘na s-ciànta de italiàn e ne paréa mèjo. Dopo avémo savù che ghe né moltissimi che i parla en francese e de quél noialtri sémo forti - passiènsa. Entrémo in çità. Tute le strade jè piene da banda a banda, de botéghe de tuti i generi, speçialmente cose africane, del Cairo - con i só bravi egiziani sentà su na spessie de rialsi, come tòle che i ciama i convidà a andàr drénto a farse pelàr - noialtri sémo andà a crompàr qualche cartolina lustrada, che za l’avarì ricevuda - g’avémo crompà na scatola de sigarete propio de quéle legitime del Cairo; ‘na lanterna par fotografie e basta; e sempre drio al Ciaciaron che’l diséa: “Venghino con io che sarano bene”. E noialtri, drio. Omeni cole còtole, done col bavero fin sóto al naso e i òci - e gh’éra anca el tram, ma a cavai e nó gh’éra su nissuni. Cossa volìo? L’è ‘na çità che la ghe staréa nel scarselón del mé soprabito! Mi, g’o strucà de òcio al Superior; e lu che el capisse presto, e che dal’Italia, o mèjo, dala botéga de quél Vicentin en copa o mare, nó’l g’avéa più visto un gosso de vin (parché, mé son desmentegà de dirvelo, sul vapore la gh’éra aqua e de quéla s-cèta), el gà dimandà al Ciaciaròn do sé podaréa béar un gotesìn de vin. E lù pronto: “Venghino con io”. Andemo drénto in te ‘na botéga, ‘ndóe i vendéa vin e altro. El ciaciaròn el ghe ne fa portàr un fiasco de quél che i voléa che el fusse de Chianti. Imaginève! Pòara Pontassieve sé la fa de quél vin là! L’è mèjo el grola! A sì sì - noialtri el beémo, el paghémo e stémo par andàr via, quando i ne porta un piato de pomidori consà con dei gàmbari coti - i voléa che magnassimo par béar ancora, ma noaltri nó g’avémo volù e g’avémo pagà e via. Ansi su sta questión de pagàr, g’avì da savér che l’è ‘na fassènda seria. I schèi italiani nó i le vól gnanca sé ghe i cassé drio - bisón cambiàr come che i vól lóri, e alora i vé dà endrio schèi rotondi, quadrati, romboidali, de argento, de rame - i vé impienisse le scarsèle en te na maniera che nó podì più caminàr. Vé ne contarò tante, e po tante andando inansi, che n’è tocà de quéle che mai più viste. La çità l’è bèla e vista - g’avémo savù che a Porto Said gh’è i Salesiani che i fa tanto e tanto del bén, come dapertuto - che i g’a césa e colegio, ma noaltri nó g’avémo podù védar né l’una né l’altro - l’éra massa nòte; e tornémo sul Vapor. Lo catémo pién de génte che i gh’éra saltadi su come tanti briganti - ci a véndar tapéti, ci a cambiàr schèi, ci a véndar fez (vé dirò che jè i bàréti dei musulmani) o altro. A tajàr l’aria è vegnù su un fakiro che el ghe ne fasea de tuti i colori. Sóto i òci, el ciapàva du bicéri de fèro istéssi e el ghe ne faséa passàr uno drénto nel’altro - el ciapava dei schèi e el le faséa come sé el li g’avesse persi e l’andava a tirargheli fóra dal gilè a questo o a quél che el stava lontàn da lu çinque o siè metri - el ciapava un punzin vivo che el cantava, e el ghe tirava al colo e invèçe de morir ghe ne vegnéva fóra du de vivi - el metéa denansi al punzin un dado grosso, al punzin el lo magnava, che nó sé sà come, parché l’éra così grande, e el fakiro l’andava a ciaparlo in man dala parte de ocidente - imaginève quanta zénte che vardava e sé divertiva insieme con noialtri! - Quando sémo stàdi stufi sémo andadi a dormìr.


Cap.04 - El Canàl de Suez

Ala matina col sol g’avémo podù védar dei bèi palassi, speçialmente quélo dela Compagnia del Canale di Suez - dele statue - génte de tuti i colori e vestidi in tute le maniere piassè strane - mostri che sé butava dala barca nel fondo del mar par catàr i schèi che i ghe butava zò; uno po, l’è vegnù sul vapór e dal pónte più alto el sa butà in aqua par ciapàr una palanca e dopo l’è nodà via come sé el fusse un pesse. G’avémo visto nela piassa quéi che fa da cavai. Digo cossita parché invéçe de èssarghe carosse o auto, gh’è dei barossini picenini tiradi da un omo che el sé méte ala corsa come un polèro e el mena la génte, che pacifica l’è sentà nel barossin: i g’a corajo de seitàr a córar par ore e ore e par kilometri e kilometri sensa stracarse. Quando jè stade le 8 sémo partii par dréntro al canal e par seitàr la nostra strada. El canal! Che roba bèla! L’è finì da póchi ani, almanco en maniera che sé pól passàr - parché finì del tuto nó’l d’è gnancora, el g’a le sponde da finir e bisón che i sèita a netarlo. L’è longo 150 kilometri e largo 40 metri, tanto che du vapori nó i pól passàr insieme - bisón che uno sé ferma finché quél’altro passa, e par questo gh’è dei posti ‘ndóe i g’a slargà un póco de più, e là el sé ferma uno fin che l’altro passa. El vapór el va pian pianin, parché el canàl l’è pien de storte e gh’è póca aqua e cossita sé ghe méte 16 ore a passarlo. Sé g’a tempo de védar tante bèle cose e anca brute. Par esempio la pòara zénte che laóra e che i g’a de quéle case che jéra pèso dele nostre stale. Quatro pali, un poche de foje e s-ciao. A la nostra destra g’avévimo l'Egito, ‘ndóe nó sé vede che sabia e sabia sensa un pel de erba - grandi paludi formade dal Nilo - sé vede dei mussi e dei camèi che i ‘speta en zenòcio el parón - i camèi in zenocio, savìo, nó i mussi - ala sinistra gh’è l'Asia o, mèio la Penisola del Sinai - anca lì sabia e sabia e gnanca un pél de erba, ‘na desolassión. Sé cata de tanto en tanto dei vapori che vién, e alora uno sé ferma e l'altro passa e dopo, avanti. Gh’è zénte che pesca, che laóra; sé vede qualche contrada tuta de case de fango, roba da far pietà. L'è sta bèla, vèdar un poro can de papà, che sula barca col só fioléto, el sé taca con ‘na sóga al nostro vapór, par viajar più in pressia e andàr più lontan a pescar. El lo vede uno dei nostri marinari giaponesi e el ghe dise de smolarse. Lu nó’l ghe bada e el sèita tacà - el marinar el fa finta de tajarghe la sóga, ma lu nó’l ghe bada e el só fioléto el vardava in su con du ocieti da far compassión. Sé el lassava la sóga, bisognava che el remasse e così invéçe l'andava più in pressia e sensa fadiga - el marinàr, quél sensa cór, el ghe buta zo un secio de aqua, e quél'altro el la ciapa e el sèita tacà - finalmente el marinàr el ghe mola la sóga ala quàl el sé gh’éra tacà cóla sua el pescadór, e alora l'è restà indrio e l'avémo visto a laoràr de remi par andàr avanti un póco. Poaréto! magari el g’avéa fame, e cissà ‘ndóe el dovéa andàr! Cossa g’avévelo paura el marinar, che’l fermasse el Vapor cóla barchèta? la paréa un sgusso de nósa! El m'a fato ràbia e nó só cosa g’avaréa dito. Camina che te camina vién la sera - g’avémo visto prima una scóla, dopo un sanatorio su na colineta, ‘ndóe ghe gh’éra anca una moneghéta de quéle dal capelon bianco. Ma la roba che n'a fato impressión l'è sta questa. E vé digo subito che sé el 16 Noèmbre del’83 nó fusse nato un sucón ma un poeta, saria propio da farla una poesia de quéle bele. Gh’éra su n'altura de sabia e con davanti do altissime palme, una moschèa. L'éra quasi scuro, e sul só camel, andava su un musulmàn: ‘rivà davanti ala moschèa, el camèl el sé ensenòcia e smonta el musulmàn, che ligà la bestia a una dele palme, con tuto el só rispèto el va drénto e el scominçia la só preghiera. Cissà da qual distansa el vegnéa! Mi j-ò visti ancora de quéi che viagiava du tre giorni par végnar a compir la só promessa davanti al Santo de la só divossión - e quél là magari el caminava, cissà da quanti giorni atraverso el deserto, par végnar pregàr Maometo e dimandàrghe cissà che grassia! Avaréssimo volù fermarne e istruirlo un póco, e dirghe che sé quéla fadiga che el fasea par Maometo el la avesse fata par Domine Dio, el saréa andà drito en Paradiso - ma, come sé fa? Magari, cissà, cóla só bóna fede el podarà anca lu salvarse. Quanta ignoransa, quanta miseria che gh’è! El camèl entanto, sempre in zenòcio l'aspetava el parón. Finalmente avémo perso tuto de vista - mancomal, g’avémo visto quéla che i dise sia stà la casa de Maometo e da ‘ndóe el saréa partì par andàr a Gida e ala Meca - e a mèsanote siamo ‘rivà a Suez, che nó vé digo come l'è fato parché nó sé vedéa gnénte. El Kashima el s’a fermà fin che i g’a tirà via un tòco de cóa che i g’avéa mésso parché el fusse più obediente nel Canàl, i g’a smorsà i lumi davanti che de nòte el doperava come un automobile durante el percorso del Canàl, e póco dopo sémo andà avanti. Quando ne sémo svejè érino propio nel posto ‘ndóe Faraón con i só soldadi l'à fato quéla bèla figura. G’avémo vardà sé ghe ne vedévimo qualchedùn de quéi soldadi, ma i ne g’a dito che i gh’éra sóto che i faséa colassión. Erimo nel Mar Rosso. Nó stè miga crédar che el g’abia l'aqua róssa, savìo: i lo ciama così parché le só rive jè de piéra che l'è quasi róssa speçialmente al nàssar del Sol, e noaltri le avémo viste propio in quél'òra e j-éra rósse.
 

 

Cap.05 - Le coste de l'Arabia

Andémo inansi e finalmente perdémo de vista la spónda Africana e costejémo l'araba. G’avémo podù védar molto bén quél monte ‘ndóe Domenedìo l'à fato quéla Lèje che dovéa indrissarghe la testa a tanta zénte e che sé ciama Monte Sinai, e ne paréa de védar Mosè che el vegnéa zò con quéi du corni de luse, mentre sóto en te la pianura, (e avémo visto anca quéla) gh’éra el popolo che adorava el vedèl de oro, ma questo nó g’avémo podù védarlo. La conclusión l'è stà quéla de ringrassiàr el Signór che el s’a degnà de darne i só santi Comandamenti e pregarlo che nó’l perméta mai che podémo trasgredirli, sé volémo el Paradiso. G’avémo visto Gida, çità ‘ndóe l'è andà Maometo quando l’è partì da quéla caséta che v'ho dito - ma nó g’avémo podù védar la Meca, endóe l'è scapà - parché l'éra massa endéntro. E passando tra isole e isoléte sémo arivè a Rab el Mandeb e Aden, çità picenina piena de forti, ‘ndóe che gh’è anca un cantiér par riparassioni dei vapori quando i fusse strachi dal viajo o róti, e dei grandi depositi de petrolio. Essendo che el nostro Kashima l'éra miga straco e en bóna salute sémo andà inansi. Avémo catà dei bei e grandi vapori che i vegnéva da lontàn, la magior parte inglesi; ma ghe n’avémo catà uno anca che el g’avéa una bandiera tricolore, e vardandome intorno ho visto uno dei mé compagni che el g’avéa i òci lustri. Cossa credìo? L'amór di patria l'è santo anca lu; e trovandose lontani, in viajo par posti sempre più lontani, vedendo un segnàl de la cara patria, i òci i sé inumidisse e quasi sé pòtola; ma l'amór ale àneme, far da Missionari par salvàr àneme al Signór, l'è più forte e el fa vìnsar tuti i sacrilei, e el ne facilita l'entrada in Paradiso. Saludèmolo donca anca quél vapór, augurémòghe bón viajo e tirémo inansi. Varda, varda che bèla isoléta! (Persa in mèso al mar, la g’avarà 100 metri de longo par 50 de largo - epure anca lì gh’è zénte, e che la vive sacrificada pel bén de tuti, parché l'impissa el faro che l'insegna a tuti che lì gh’è del duro. Che servissio quél del faro?! Ale volte, quasi a fìor d'aqua, in mèso al mar, vién fóra una piéra: guai sé un vapór el ghe sbate drénto! Gh’è del duro - sé spaca tuto e sé va a fondo - e alora? Eco che i cata una persona de sacrifissio, che sé rassegna a star lì en te na caséta, in mèso al mar, e che la impissa el faro de nòte: e questo ora el sé mostra ora el sé scónde cóla só luce, el struca de ocio insoma, e i capitani del vapór i lo vede e i ghe passa lontan e cossì jè salvi. Elo miga un bèl favor? Ah, mi g’o dito un'Ave Maria a quéle pòare creature, e che el Signór li benedissa, e sé jè pagani che i pòssa farse cristiani catoliçi e andàr anca lóri in Paradiso - là gh’è dei bèi fari eh?! che sé smòrsa mai - speçialmente el Signór che l'è el faro del mondo tuto e speçialmente del Paradiso. G’avémo avù fin ‘dèsso dei boni compagni de viajo, che nó i ne abandonava mai, e i gh’éra i cocài che i seguiva el vapór finché nó érimo tanto tanto lontani da tèra - ma ‘‘dèsso che g’avémo ciapà propio el largo e nó sé vede più tèra, jè scomparsi anca i cocài - e solo, i tornémo a védar un póco, vissin al'isola de Tamarida e Socotra e dopo basta ancora fin che sé ‘riva ale Indie Britaniche e propiamente a Colombo - ma g’avémo dela luganega ancora fin là, ghe manca ancora 9 giorni. Nó pensemo più a gnénte e seitémo col nostro inglese che el par che el vója scominçiàr a farse capir. Passémo come el solito anca sti nove giorni, quasi sensa novità, sé nó contemo quéi bei péssi grossi e longhi che i vegnéva acompagnando el vapór e che i ghe dise delfini - contemo qualche vapór che incontraimo, che i vegnéa de fronte, de traèrso e che i andava insoma par i fati sói. La nostra atensión l'è sta ciapà un giorno da na bèla isoleta in mèso al mar. Picenina con un bèl casón en çima, na montagneta col só brao faro e anca là una fameja. Sta montagneta la g’a dele bone piére, dele pónte - la gà anca una stradela par andàr su, e là su sé vedéa una piasséta con un muro - par dir la verità nó sé vedéa olìvi e gnanca vigne - ma la ghe someiava en tuto a un'altra posissión che g’o visto en Italia e che a mi la m'à piasso - nó così a qualche altro. E gh’è stà uno che strucandome l'ocio el m'à dito: Ciò, varda che bèl posto par çerti frati! Mi g’o dito: Tasi che nó i sé rabia. Eh, el dise lu, qua nó i g’avarìa che da pregàr e studiàr - mar, nó ghe ne mancaréa e gnanca montagna, e i saréa un póco lontan ancora dai altri. Vardè che léngue! Scometo che quél là el conosse qualcossa, o mèio el conosse òmeni e cose, o mèio el sarà sta soldà. Bén bén, tirémo inansi che mé par che là in fondo sé veda qualcossa. Cossa èlo? Colombo, Colombo. Ma nó Cristoforo Colombo quél dala Merica, l'è la çità de Colombo, capitale dela penisola, ansi dela isola de Ceylon. Finalmente ghe ‘rivémo. Lì cari, jè propio indiani - e i sé sente come indiani, cioè na strassa che la va dai fianchi fin ai zenoci - e dai fianchi in su, gnénte - un turbante in testa e s-ciao... Piante belissime de dateri, de thè e altre - un caldo can, eco parché i va mèsi nudi. El porto l'è bèl, gh’è dei vapori fermi - la pì gran parte inglesi, e ghe n'è uno anca del'Italia - dela compagnia triestina, ma l'è pitosto bruto e ghe zugaréa che el s'a stracà. La çità la sé presenta bén e volémo védarla. Smontemo, ma prima bisón che sé intendemo coi inglesi, parché qui i comanda lóri. Fóra donca i passaporti coi nostri sciafài. Gh’éra là un bèl tipo - lustro che el paréa onto col butier - el ne varda, el varda el s-ciafai che ghè sul passaporto, el vede che sémo propio noantri tali et quali e el ne lassa passàr - andémo e podémo sbarcàr par védar la çità. Sta olta andemo zo, sensa pagàr. Bele strade, tute smaltade de catrame - bei palassi e belissime piante. Anca quà gh’è quéi che tira el caretin e che i trota come puleri. Andemo a compàr qualche cartolina, un póchi de boli; e quà la n'à servìo quéla s-ciànta de inglese che g’avevimo imparà en viajo. Dopo compemo anca na tònega lisiéra lisiéra par el caldo en viajo, che l'è pitosto ‘bastànsa - pensè che sémo vissin al equator che nó schersa miga e sé vé incantè el vé brusa. Sta tònega l'è bèla e de diversi colori - nó só sé dirve che la ghe somèia a ‘na tonesèla; pecà che sula schèna la g’à la musa de un bruto uselasso, de un dragón - parémo tanti archimandriti. Catémo po dopo un indiàn che el parlava anca un póco de francese, de spagnol e qualche parola de italiàn - sé sémo intesi benón in tute ste léngue, ma nó sémo intesi póco póco en quanto al resto. - Dovì saver che g’avévimo vója de béar un gòto de qualcossa. Nó stè miga scandalesarve. Pensè che anca a Colombo noaltri érimo italiani, e in Italia un gósso de vin i le bée anca i frati. Noaltri invece nó l'avémo visto mai, altro che a Porto Said e dopo basta fin ancò. E cossa credio? Nó l'avémo visto gnanca a Colombo. Quél bèl tomo el n'à dito: Venez avec moi. E noaltri drio ghe a quél moi, e camina che te camina con un caldo da stofegarse. Finalmente ghe dimàndémo: ‘ndóe ne menelo sior? E lu el dise: Ici ici, l'è bon e tanto. Bén andémo. Insoma par farla curta, g’avarémo caminà più de mes'ora par andàr a finir su par dele scale de legno en te un buso scuro ‘ndóe i n'à mostrà del vin che el sé ciamava 30 franchi ala bóssa. Ne sémo spaventàdi. E alora avémo capì che sarìa sta un ato de virtù e una mortificassión a nó béarlo, o mèio avémo capì che nó l'èra mauùro, come quéla tal dal'ua, e sémo contentadi de do botilìéte de bira - la costàa póco, ma la valéa anca póco: la paréa aqua de peri marsi. Sémo venudi zo subito e g’avémo capì che come ne érimo stacadi da tuto par farne frati, da tuto par andàr en Cina, el Signore el volea che desmentegassimo anca el vin - e noaltri pronti, nó l'avémo più visto. Credìo che ne fossimo spaventadi par questo? Ah! nó nó - i Missionari i varda piassè in alto e nó i ghe bada a ste miserie! Un pochetìn strachéti, sémo tornadi sul vapór, e dopo dite le nostre brae orassioni sémo andà a dormìr. Sul vapór peraltro émo catà dei indiani che i ne vegnéva vissini e i ne mostrava la medaia che i g’avéa tacà al col e con el segno de Crose i ne mostrava che i éra catolici. I ne contava che i gh’éra stà fati cristiani dai francescani - che gh’éra dele cese anca in Colombo, ec. ec. e sé capisse, tuto en inglese! e noaltri, imagineve sé nó capivimo. I avémo lassà che i seitàsse a laoràr e sémo andà a dormìr. El giorno dopo verso mèsogiorno partensa par Singapore.
 

Cap.06 - L'isola de Ceylon

El vapór el costèja, dando el giro, l'isola de Ceylon che la sé presenta belissima e tuta quèrta de alte palme, dateri e coco. Poche ore e nó vedémo più gnénte, altro che çiél e aqua. La solita vita par altri sinque giorni. Studiémo l'inglese, ghe demo qualche ociada a qualche caratere cinese, e via. G’avémo anca el nostro fotografo che el tira qualche fotografia; ma, poro can, nol saéa che sul vapór gh’éra la stansa propia, o mèio el Photo-room, e savio cossa ghe tocaa far? L'andava de nòte sóto el mé leto, e con quéla lanterneta róssa comprada a Porto Said, el svilupàa quéle fotografie che spero che ormai avarì viste. Pòro can, el vegnéa fóra bagnà dal sudor come un punsin quando el vién fóra dal'aqua, ma el ghe riussiva. Intanto la bèla compagnia che g’avevimo la sé divertìa sul pónte a zugàr al croquet - dala matina ala sera - i ne disturbava anca i nostri studi - a noaltri che ne érimo cassadi là in fondo o mèio, de drio del vapór. I faséa anca le só orassioni e i só canti - i g’avéa el ministro che de tanto en tanto el vegnéa dala prima en seconda a catàr le só pégore; e ala matina i leséa la só bibia e ala domenega i andaa tuti in prima a scoltàr, nó la messa, ma le ciàcole del ministro - nó só sé dopo el ghe dava la S. Benedissión. Noaltri invece disevimo la messa en cabina, ma la doménega, nel saloto da magnàr o sé volì, nel Dine-room e g’avévimo do done inglesi che gh’éra catoliche e du omeni - paraltro da Colombo a Singapore g’avevimo anca siè o sete indiani, parché dovì saér che da Colombo a Singapore ghe n’è montà su piassè de 100. Paraltro, gnanca i protestanti nó i ghe i avéa tuti gnanca lóri, parché en tempo dele só fonsiòni ghe n'éra un bèl nùmaro che i restava a zugàr e nó i ghe dava gnénte a Lutero e gnanca a Calvin. L'éra bèl védar i indiani, che i magnava quéle spòcine, su un tòco de fóia che la faséa da piato e i magnava con le man, sensa cuciàr né gnénte. E le done? le g’avèa i anèi nei dièi dei piè, nel naso - e le sé meteva el gesso sula facia, e tuti i pregava o mèio i cantava le só orassioni en indian a Buda, e ore e ore. Che mondo! g’avémo dito. Quanta zénte che gh’è ancora da convertir! E quéi lì i andava a Singapore, e de là i sé inoltrava nel'India, e cissà fin ‘ndóe, e cissà sé gnanca ghe gh’éra là un Missionario. Ah! la g’avéa rason S. Teresina de dir che magari tuti i sé fasésse Mìssionari! e ai Missionari la ghe voleva e la ghe vól bén, parché i porta le àneme a Dio - e sperémo che la ne ajuta anca noaltri a convertirghene ‘bastansa, che g’avémo da vedérghene tanti e tanti salvi en Paradiso che dà gloria al Signore e che i ringrassia ci li g’a salvadi. Un bèl giorno, sémo dopo mèsogiorno, con un bèl sol - el mar l'è calmo e tuto laóra pulito - sentimo che sóna la cuca; ma nó quéla solita, ma quéla del'A larme. Cossa ghe sarà? I core sul pónte tuti - anca i marinari - anca le dòne e i preti e tuti i sé mete indosso quél mestiero che sé ciama salvagente. Anca noaltri femo altretanto - intanto i marinari i mòla i conduti del'aqua - dal pónte de comando i mòla dei foghetóni e castagnole - qualche marinar l'e là che el laóra par metar una barca de salvatajo en aqua. Ma cossa ghe zè? cossa vól dir? sémo vissini a un naufrajo? S'à roto qualcossa? eh! parché l'è aqua quéla là zo; e la pèl, l'è la pèl! Tuti i sé spaventa e in te el più bèl i vién a dirne che bisognava far così sé vegnésse un naufragio. Fiòi de ténche! L'éra un speriménto che i faséa, eco tuto. Ah! ma l'éra bèl dopo a sentir uno dei nostri, a farne scóla de natassión! El ne diséa: Cascando en aqua, basta far el morto; métarse cóla pansa in su, tegnèr el fià - sbàtar una man - nó aver paura, e nó gh'è pericolo. Caro lù, ghe disévimo noaltri, cossa volo mai, con ‘ste onde? con quéi péssi grandi che core drio? Cole robe che sé g’a entorno? e po', anca, sensa robe, ‘ndóe andàrésselo che nó sé vede tèra gnanca sé el pianse? Caro lù; mi, par conto mio la fasso come fìnìa, ‘ndóe casco ghe resto. Ah! el fasso el morto, sì - e mi, diséa quél'altro, mi digo che stòfego anca i péssi, da la paura! Nó, nó, el seitàa, el primo - nó gh'è d'avérghe paura! - (e dir che tri minuti prima l'éra bianco solo vedendose quél sacheto sul stòmego e sula goba, e sì, che sé faséaa a posta!?) Nó, nó cari tiremo drito, che l'è mèio; e nó stémo discòrar de sti schèrsi! Mèio andàr a pian, ma bagnarse le pùpole, gnénte. E intanto che ciacolémo sémo rivà a Singapór.


Cap.07 - Singapór

Singapór! Mé vién da rìdar a dirve ‘ndóe l'è. A voialtri che sì maestri de geografìa e conossì le Indie mèio dela conca de le vostre man! Singapór, insoma, l'è sula ponta dela Penisola Malese, e l'è anca la capitàl de quél tòco de téra. Mi el conossé da quando gh’éra buteléto e che zugàa al'oca - che bisognava pagàr un botòn quando sé cascava in quél porto - ma nó savéa che el fusse così grande. I dise che el sia el piassè grando porto del'Oriente! E, sensa schèrsi, el g’avarà piassè de 10 kilometri de banchina; imaginève che sgnèsola! Entrémo fra isole e isoléte, sule quali vedémo sponciàr fóra la bóca de qualche canón - vedémo dele grandi capane de lamarìn che l’èra i depositi de petrolio indian, e çerchémo fin che anca noaltri catémo el nostro posto e ne fermémo. Staòlta sé la intendemo presto col tal dai passaporti e andemo zo a védar la çità. ‘dèsso, ricordève bén tuto, parché tuto l'è importante. Sarà stà le quatro dopo disnàr. ‘Rivémo sula banchina e lì vissìn gh'è quéi dai caretini tiradi a man; dale carosse e anca quéi dai automobili. Noaltri g’avémo pensà un pochetìn e g’avémo dito: la çità l'è granda - par védarla ‘bastansa, prima de çéna, (che l'éra ale siè) bisónrea ciapar un auto, che l'è mèio che andàr a piè. Sé preparemo pulito e po dopo andémo vissin a un chafeur e ghe dimàndémo: Quanto volo, siór, par menarne en çità? e lu: i mé darà du dolari. - Subito n'è vegnù in mente: dolari americani e del nord - e sémo scapadi come spaventadi - par 5 minuti, 50 franchi? G’avévimo en sul stòmego ancora i 40 francheti de barca a Porto Said, e nó volevimo far un'altra indigestión e avémo pensà bén de andàr a piè. Póco dopo catemo un cambiavalute. A Singapór i schèi italiani nó i li vól - quéi de Porto Said e Colombo, gnanca - n'avevimo za de quadrati, de bislónghi, de arsénto, de rame, de carta - póca roba en tuto, ma nó i valeva gnénte. Bisón donca cambiàr. Procuremo de riussirghe co’ sto cambia valute che gh'è lì denansi - ma el vól pelarne - noaltri savevimo de nó èssar ochi, e de èssar sta peladi l’istésso a Porto Said, e avémo dito: serchémo un altro posto piassà inansi; e via. Camina che te camina - la çità l'è grandissima, ma sporca en te na maniera che nó sé pól descrivare, e naturalmente anca spussolenta. Andémo inansi e nó catémo mai quél da cambiàr i schèi. Camina ancora e po' ancora - quando ne vién in mente un bèl pensiero: ciapémo el tram - un soldado che ghe gh’éra lì el ne cambia quél tanto che ne ocòr par pagàr el tram e via. Arivémo lontàn lontàn e sé acorsémo che g’avémo fame. Ormai --éra passade le siè. El Kashima l'éra lontan anca lu - la sena sul Kashima l'éra bèla e persa - çerchémo ‘ndóe i vende qualcossa da magnàr e s-ciao. Par caso vedo lì vissin dei panéti e dele banane. L'è ‘na botéga sporca, scura, piena de indiani che magna e fuma - entrémo anca noaltri e ala mèo ghe disémo che volémo del pan e dele banane. Mi, che g’avéa ‘na fame che la mé g’avéa fato far el muso par più de mes'òra, ciapo quéi 4 paneti e le banane sóto el brasso e ghe diséa: ghe sì finalmente - magnàrò finalmente! entanto che mi spetàa el nostro cassiér che el pagasse el conto par andàr a magnàr fóra al'aria vèrta, vedo che l'è là che el gesticola, el fa conti; quél'altro el scrivéa su na carta - l'à ciamà anca un altro indian che de çèrto el dovéa savérghene piassè de lù - i 'spèta, i sèita far conti - finalmente vedo che nó’l vól ricevere i schèi de Colombo, che staòlta i, gh’éra inglesi e nó italiani - e alora? e alora, nó maùro come el vin de Colombo, ma gnanca coto l'éra quél pan - ho dovù métar zo de nóvo quél caro tesoro e anca le banane, e andàr via con gnénte, cioè, coi schèi en scarsèla sensa podér magnàr! par la miseria! e ‘dèsso? Con quéla fame che g’avevimo! Camina ancora che te camina - l'è scuro - sémo strachi, fa un caldo da morir, e gnénte, gnanca un gósso de aqua, gnanca na grosta de gnénte! Finalmente, mi nó savaréa qual l'è el Santo che g’avémo da ringrassiàr, vedémo un buso che el par un hotel. Andemo dréntro. Vedémo 'na scala, e su, noaltri, fin al secondo pian. Là sé sentemo a na tola rotonda e ordinemo da magnàr. Voaltri dirì: e i schèi? spetè che magnémo, entanto - e dopo quél che gh'è in pansa nó i lo tira fóra gnanca i medisi. Brodo con verdura? Sì sì che la vegna. Lì vissin gh’éra du che i magnava con i diei - g'éra anca ‘astansa bén vestii - ma a noaltri i n'à portà i cuciàri e scominçiémo a magnàr. Nó l'éra propio bóna, ma el brodo el g’avéa dei òci - g’avémo fato zo du tochi de pan, e el primo numaro l'è passà manco mal. Bistèche de agnèl in umido? Sì, sì che le vegna. Pardonème, sé vé mostro la bóca vèrta. Misericordia! Ghe sarà stà un kilo de péar in quél pocio, in quéla carne! Eco, g’avémo ancora la bóca vèrta. Sforsémòse un póco - ansi l'è la fame che sforsa, e magnémo. G’avévìmo paura che’l terso nùmaro el fusse come el secondo, e g’avémo dito che voressimo un póche de banane e basta. Queste jè vegnude e bóne e noàltri le avémo magnade e dimàndémo el cónto. ‘Dèsso l'è el bèl. El cassier el tira fóra tuta la ratatuia de Colombo. Quél là el la varda - el fa i só calcoli, e jè póchi, el ghe ne vól ancora. Manco-mal, intanti quél lì el li ciapa (intanto g’avémo capì che i dolari de Singapór nó gh’éra miga come quéi del'America - ma che i valéa ‘pena 2 franchéti al’uno). Alora el nostro cassiér el tira fóra na carta da çinque italiana e el ghe dise a quél tomo: quéi lì jè çinque dolari italiani - quél là, el sé fida solo un póco, e el manda el só compagno a cambiarli o almeno farli védar. Aspetémo un póco e quél el torna dizendo che quéi schèi nó i val gnénte e che nó i le vól. Fóra alora tuta la ratatuia quadrata, rotonda - de arsénto, de rame, e el nostro cassièr el la fa passàr a uno a uno nela man de l’otelero che el continua a dir: ancora, ancora. Bisón saér che i schèi de Colombo confrontadi con quéi de Singapór, che el g’a schèi proprii, nó i val gnénte e l'éra una grassia che i le ricevesse. Dàghene ancora e ancora dàghene, fin che i ghe l'à dati tuti e nó i bastava gnanca. Ghe mancava un póco ancora, ma nó ghe n'éra più - e ghe l'avémo dito a quél’ òmo. El paréa che el volesse rabiàrse; l'alsava ancora la vóçe un póco - ma quando che g’avémo roversà la scarsèla e l'à visto che propio nó ghe n'avevimo più - cossa g’avévelo da far g’avémo dito che érimo poàri missionari (a lu che l'éra budista) e el n'à lassà en passe. G’avémo promesso de tornàr dimàn forse, e via zo par le scale. Dopo tre quarti de ora sémo arivadi sul vapór, gh’éra le nove squasi e érimo bén strachi e sémo andà a dormìr. La matina dopo messa, pensémo ai casi nostri, e decidemo de andàr cambiàr en schèi inglesi quéi póchi che g’avevimo de italiani, e via zo ala Banca de Comercio. Camina, çérca, dimanda, fìnalmente col'aiuto de un soldà la catémo. Andémo drénto - usémo de tuto el nostro inglese - ma quéi là nó i cambia gnénte. Andémo ala Posta. Là ghè uno con dei schèi in man che el fa el cambia valute - g’avémo paura che el ne imbroja, e via de nóvo in çità: mé ricordo che sula porta go visto una mònega Canossiana. Andemo a la Banca triestina - almanco là i parlarà italiàn! Camina e çérca - la catémo - ecoci fìnalmente intesi! granfati! Ma che? Ghè tuto in man a inglesi - i parla in inglese e in inglese i ne manda al Banco Internassiónale del'Indo-Cina. Finalmente sperémo che la finissa sta Via Crucis! Quél là l'è un Banco internassiónale; ma nó i sa gnanca cossa vól dire «internassiónale» - nó i ne dà gnénte e i ne manda en te n'antro posto. Nó savémo ‘ndóe el sia e i ne manda un impiegado a insegnarnelo. El catemo - l'è el Consolato italiano. Gh’éra drio a parlàr in inglese anca lì, ma quando g’avémo dito che sémo italiani, i sa manifestadi anca lóri - tuti tri milanesi! Quél là nó l'è miga un cambia valute; ma quando i g’a sentì la storia, par farne un piasér, uno dei tri el ne li g’a cambiadi lù quéi póchi de schèi, e così g’avémo podù crompàr almanco qualche cartolina e mandàrvela. Dovì savér che i italiani a Singapor i sarà 10 opure 12 en tuti, e nó i sé cata gnanca. Verso le óndese tornémo sul vapór che lo catémo pien de cinesi. Gh’éra montà i indiani, e s'éra imbarcà i cinesi che i dovéa andàr a Hong-Kong a mèso giorno, faséndone bóna compagnia, partémo par Hong-Kong.

 


Cap.08 - Hong-Kong

Traversémo el Golfo del Siam che el n'à fato balàr un póco, e po dopo, par nove giorni, la solita vita; studiàr, dir orassioni e vardar in sù. Nó - l'è na busìa. G’avémo fato anca da Missionari. E comèla stada? Dovì savér che péna partidi da Singapór, quéi brai protestanti che g’avévimo insieme noaltri, e che i andava a Shang-hai a fare i missionari de Calvino e Lutero, i g’avéa scominsià a andàr intorno a quéi povari cinesi. Mi, i tegniva de ocio, e andava zo spésso in teréa parché g’avéa catà un bupà e un fioléto che i éra catoliçi; ghe ne sarà sta magari qualche altro ma mi nó g’o podùo saverlo. Una sera vedo, par caso, una bruta vecia protestante, acompagnada da só fiòl, che la ghe dava dei bèi libreti, scriti in cinese con una bèla covèrtìna a quéi cinesi. Mi g’o spetà che la torna su in seconda e poi dopo córo a védar cossa che l'éra quél libreto. Nó go capì gnénte parché l'éra scrito in cinese; ma drio la prima pagina gh’éra scrito un nome con sto resto: of Orientale Missionary Company. Ho dito fra de mi: ho capìo – gh’è libri protestanti che quéla ludra l'è andà a dispensarghe - ‘dèsso ghe penso mi. Ciapo quél bupà che l'éra catolico, e con segni, mostrando el crocifisso ghe fasso capir che quél libro nó l'è miga bón, né secondo la dotrina de Gesù Cristo - sé fusse ‘dèsso ghe dirìa: «pù hào» e ghe faséa segno che bisognava che el lo butasse in mar. El fioléto l'è stà el primo e só pare el secondo – g’o dato ‘na medaiéta a tuti do, e go fato capir che ghe la daréa a tuti quéi che i g’avarìa butà el libreto en mar. Dito fato, tra la sera e il giorno dopo tuti i g’a fato come quéi primi do - e quando quéla bruta vècia l’è andà a disnàr contenta parché la credéa de aver pervertì tuti quéi cinesi, nó la savéa che i só libreti i éra tuti in bóca ai péssecàni. Mé son propio godù fàrghela a quéi slandroni, che i buta via tanti schèi par far el mal! E spero che anca questo el g’avarà dato gusto al Signór. Mé par che nó ghe fusse altro en te quéi póchi giorni; e vardavimo sé el vapór el faséa 14 o 15 nodi al giorno, par ‘rivar presto a Hong-Kong. Mi, po’, g’avéa anca un motivo piassè forte dei altri de rivàr e presto. Pensava che g’avarìa visto la tomba de mé pòra sorèla, che g’avarìa parlà con ci l’a vista e assistida. Finalmente, sé scominçia a védar dele montagne - là de drio ghe zè Hong-Kong; póco ancora e ghe sémo vissin e scominçiémo a entràr en porto. Gè isole e isolete che difende l’entrata, e jè tute ocupade da forti e da soldà. Bisón savér che Hong-Kong l’è un’isola, posta al’entrata del grande canal, o tòco de mar, che conduze al Cantòn. Hong-Kong l’è ciamà: la ciave dela Cina, e presentemente ghe domina i inglesi e anca i vorèa dominarghe i francesi - lu paraltro l’è cinese. Ci lo varda dal vapore, e speçialmente de nòte, el g’a l’idea de védar un tapeto tuto tapessà de botoni de òro - l'è un monte tuto quèrto de palassi, case, casoni e fabriche, almànco le de par, e tuto fin lassù in çima. Noialtri rivémo verso le siè de sera, e g’avémo davanti propio sto spetacolo che v'ho dito. Tratemo de andàr zo subito parché mi voléa catar le canossiane e podèr dimàn, dir Messa nela só Capèla. Noialtri g’avémo pressia, ma quéi energumeni de fachini e nó fachini, i g’a assaltà la scala e nó sé podéa passar. L’è vera che gh’éra anca du soldà che i procurava tegnèr l’ordine e vardàr bén in facia chi montava su, parché ‘dèsso in Cina gh’è del tòrbolo - ma i faséa póco anca lóri - e sé anca i molava zo dei pugni e dele bastonade, che pararéa che i dovésse èssar argomenti persuasivi, i g’a dovù lassàr passàr, e noaltri ‘spetàr che i passa e dopo sémo andà zo. Entremo in çità, che la g’a dele bele strade larghe e fianchegiade da palassi alti alti - tra i quali il grande Hotel Hong-Kong che (fra parentesi, do setimane fa el sa brusà) e dimàndémo del «Italiàn Convent» dele Madri Canossiane. G’avémo dimandà a un soldà - ma nó’l sà gnénte, o forsi nó g’avémo parlà ciaro noaltri - dimàndémo a un altro soldà e questo el ne fa u segnale; credémo de aver capì e andémo inansi; finalmente un camarièr de un hotel el ne fa voltàr a sanca, e el Signore ha fato che propio lì, vissin catassimo un prete. L'è un portoghese che el vegnéa da Cantón, ma che in quél momento l'avéa finì de predicàr el ritiro ale cinesi propio dale Canossiane. Dopo çinquanta oh! e ah! e come vai, ‘ndóe vai, da ‘ndóe vienli, el ne dise che el n'avaréa menà lu istésso dale Canossiane. Gnénte de mèio. Su e su; passémo davanti la nóva casa dei Missionari de Milan (un vero palasso!) e lì vissin catémo le Mòneghe Canossiane. Entrémo e sé presenta la Superiora o vice, che la fusse. Ci eli, ci nó èli? - mi son mi - quél lì l'è lu - e tuti sémo noaltri. Notissie de mé pòara sorèla - póchi minuti parché forsi l'éra in ritiro anca la Vice Superiora - ghe dimàndémo de dir Messa, dimàn, in Capela - almanco mi - e mi viene concesso col pato che dimanda ai Missionari de Milan. Iè lóri che comanda a Hong-Kong. Va benón - arivederla dimàn.
Andemo fóra da quél bèl colèio e grande (almanco el n'è pareva così - l'éra de nòte) e andemo in du, dai Missionari. Vién fóra uno, che avémo savù che l'éra el Superiore - poaréti, gh’éra drio a magnàr - el g’avéa la barba lónga mèso metro! ghe disémo la rasón par la quale, sensa tante altre ciàcole - e otegnudo tuto quél che volévimo, tornémo subito a catàr quéi altri due che i ne ‘spetava in strada, e che par rasón che jè più che rasón, nó i g’avéa volù vegnér con noaltri. Fémo un giro insieme par Hong-Kong - vedémo dei bèi palassi e dei grandi hotel; e quando sémo strachi, tornémo sul Kashima, e andémo a dormìr.Cap.08.1 - Visita a la tomba de la Sorèla Letizia

La matina dopo, a bónòra, mi vago dale móneghe e quél'altro en Catedràl a dir Messa - dopo sé catémo dale mòneghe tuti do e visitémo la casa. Prima de tuto la capèla, ‘ndóe ò dito Messa e ‘ndóe la mé pòara sorèla la s'à comunicà tante olte e l’a pregà par mi - visitémo e fémo fotografie dela càmara e léto ‘ndóe l'è morta - fotografémo una parte del Colejo che l'è belissimo e grando grando - el più bèl che ghe sia a Hong-Kong - porto via qualche ricordo de mé pòra sorela, e andémo a visitare i Missionari - bevémo el cafè - ciacolémo un póco - visitemo la Catedrale che da du ani l'è sensa Vescovo - e po dopo decidémo de andàr al Cimitero - ‘ndóe ne compagna anca el Superior. Mi voleva védar sé almanco l'éra bén tegnù la tomba de mé sorèla - voléa dirghe un Requie e, sé fusse possibile, lassàrghe piantà un fìor. Rivémo al Cimitero Catolico che l'è in mèso fra quél maometàn e protestante - catémo lì vissin anca un altro Missionario, el P. Enrico Valtorta - entrémo - preghémo tuti sula tomba de mé soréla - tiro qualche fotografia, che çertamente sarà un regàl par i mé pòri vèci; ghe disèmo un Requie a tuti quéi poarini che jè là in quél çimitèro - e andémo a visitàr la Césa del P. Valtorta, che l'è de çiménto, ma bèla e grassiósa e consacrada al S. Cuore. Ciapèmo el tram e tornémo indrio - ‘rivadi dai Missionari, i saludemo e s-ciao. Nó mé par sia el posto de dirve come stava mi, ma vé lo imaginarè. L'è vera che mé sorèla l'éra propio bóna - l’a dito anca la Superiora, ma el sangue nó l'è miga aqua e el cór nó l'è miga una patata. Dunque pardonème, e vegnime drio parché mi torno sul vapór che a mèso giorno, l’a dito che el vól andàr via par Shang-hai. Gh’è tri giorni e mèso soli, e po dopo g’avémo quasi finì el nostro viajo, ma bisón che i fémo anca questi. Corajo donca, e avanti. Stavolta el Kashima l'è stado propio puntuale, e a mèsogiorno in punto, el parte ala volta de Shang-hai. Dopo do ore sé catémo in pieno Mar Paciflico. Ma mi sotoscrivo subito parché i ghe cambia nome. Pacifico quél fiól d'una ténca?! Ah, sé avessi visto che salti! Rabiòso bisón métarghe nome, nó pacifico. El par impossibile che sta zénte la sé gòda métarghe nomi roèrsi a çérte cose! Passiènsa ancora dei Romani, che i ghe ciama aqua marsa a un'aqueta che l'è così bóna! passiènsa de quéi che i dise che el tal l’a fato un bèl salto parché el s'à spacà la testa; ma, cossa ocoréa ciamàr pacifico un mar, che nó l'è pacifico mai; gnanca un momento - che nó’l sé pacifica gnanca sé lo preghè in zenòcio! insoma, mi g’avaréa paura de védar ancora quél'altro, ciapàr in pressia la pignatina e córer su e su fin che el butava su - invece l’a tegnù duro e el s'è contentà de un póco de mal de testa. E quéla tarantela l'è durà fin al terso giorno quando dovèvimo rivàr a Shang-hai. E alora el s'à quietà; ma volìo savér el parché? L'è mèsa-nòte. Mi mé sveio e sénto che el vapór l'è fermo. Ciamo quéi altri, e sé dimàndémo cossa sia sucesso. Vardo fóra dal finestrin e vedo lì vissin un altro vapór. Che sia i pirati? eh! nó gh'è gnénte da rìdar; i n'avéa giusto contà che in sti tempi de tòrbolo, poche setimane prima i pirati i g’avéa ciapà un vapór che l’éra drio andàr a Tientsin e i l'hà fato tornàr indrio fin a Hong-Kong, faséndoghene dopo quél che i voléa lóri! Che sia qualche ispessión, o proibissión de andàr inansi, ‘dèsso che gh'è rivolussión in Cina? Nissùn sà gnénte. Mé infilo le braghe e, sé anca gh’è un fredo can, vago su a dimandàrghe a qualchedùn cossa è sucesso e parché nó sé va inansi. Dito fato. Trovo un marinàr e ghe dimàndo. Savio cossa el m’à dito? Volìo savér parché nó andavimo avanti? Parché - ma jè robe da nó crédar gnanca! Parché, sé anca èrimo in mar, nó gh’éra aqua. Aqua, ghe n'éra - ma l'éra póca - érimo nela bassa marèa, e el vapór nó’l podéa andàr avanti. Vardè voaltri?! Mancar l'aqua en mar! eh! Ma sé l'è mancà, l'è parché prima ghe n'éra - ‘ndóe nó ghe n'è; nó ghe ne pól mancàr - vé par? Vól dir alora che la tornarà. Ala matina intanto, vedémo intorno a noàltri, e tuti vissini, altri oto o diese vapori che i g’avéa avù la istéssa sorte. Cossa volìo. Érimo vissini a Shang-hai, e Shang-hai l'è al’altessa del mar e tuta risàre - sé ghe ‘riva sensa védarla, altro che quando zà sé gh'è - una s-ciànta de bassa marèa, e sé sé ‘riva in quél'òra, nó sé va più inansi. Insoma par farla curta, sémo stadi fermi 10 ore e mèsa, e dopo pian pianin navegàndo come sé fusse nel fango, sémo andà avanti.Cap.09 Shang-hai

Rivémo a Shang-hai. Un porto grando - lóngo e lóngo: ma nó gh'è maraveja, parché Shang-hai l'è messa a parte del fiume grando grando che sé ciama «Whangpoo-Kiang» e basta seitàr, e el porto el vién lóngo finché volì. La çità l'è bèla e gh'è più comercio che nó a Peking e a Hong-Kong. Gh'è le só brave concessioni straniere - queste zè, par çérti posti in çità, riservadi ai stranieri – gh’è el posto dei italiani, dei francesi, dei ‘mericani, dei inglesi, ec. e anca le strade le porta el nome secondo la nassionalità dela zénte che gh'è dréntro. Noàltri tirémo un respiro - parché finalmente sémo in Cina, tanto desiderada - ringrassiémo el Bon Dio che el n'a dato bon viajo, en complesso, e con calma pensémo cosa g’avémo da far. Prima de tuto, g’avì da savér che da Hong-Kong, noàltri g’avémo mandà un telegrama al Console, del nostro arivo, e tuto par via de quéi 18 cassoni che g’avevimo e che volevimo i passasse sensa farne diventàr mati. Erimo quindi quasi sicuri de catàr qualchedùn del Consolato italiàn in porto. Varda che te varda; sé metémo in ciaro parché i ne veda pulito - ma che? Nó gh'è un can. Intanto vedémo che quéi che smonta i g’a i só bauli rimessiadi su - anca i g’a avudo el só compagno ministro protestante de Shang-hai che el li g’a aiutadi - e noialtri, nó vedémo nissuni; ma gnénte paura. Cossa volìo che el g’àbia paura quél che par tanti ani la savù ‘rangiàr tante cose e tante case? Lù che l'à tratà co’ persone grande - con ministri e generai, con medisi e avocati - con ingegneri e con ministri e artisti - con secolari, con preti - lù che l’a tratà ancora con Vescovi e parfin col Papa - che nol g’a paura, nó dele mosche, ma gnanca dei mussolini - lù che el g’abia paura? Ah! nó nó. El ne lassa lì - el ciapa un auto e via dal Console. Pensè che tuti i parla cinese, e lù nol ghe ne sà una parola. Córi che te córi, el chefeur el lo mena en te un Convento de Mòneghe – ‘pèna drénto el cata na mónega che la sé ghe buta ai piè e la ghe dimanda la santa benedissión. Eh! sé nó la vól altro? Lu el la benedisse, e po el sé fa insegnàr el console - ma quéla là nó lo sà, e la ghe insegna una casa de Gesuiti francesi. - El va dopo dal Console ma nó’l gh’è - l'è andà a cacia, parché l'è el primo del'ano. Alora el torna sul Kashima e el mé dise che el Console nó’l gh'è e che bisón che sé rangémo. El torna fóra in çità e el va ala Procura dei Padri Lazzaristi che gh’éra stà insegnà dai Gesuiti. L'è rivà e el cata el Procuratore Generale che gentilissimamente el lo fa entràr - el ghe conta e spiega - el lo consìlia mèio de quanto l'avarìa fato un só fradèl e po el ghe manda drìo un fradèl laico che’l dovéa desbrojàr fóra tuto. Caro fradel Giusepe! Te sì francese, ma te vali un Perù! L'è riva al Kashima, e in te na mès'òra, lu che el parla così bén el cinese, el ne despegna tuto - el ghe dise nó só cossa a quél museto da pan fresco che gh’éra a la Dogana, e la conclusión l'è che sensa gnanco vèrzar le casse, le portémo via e feliçe sera. Brào, fradel Giusepe! - te gh’è nome Joly, ma te sé propio bèlo e brao. ‘Rivémo a la Procura dei Lazzaristi, e el Superior el ne dise: Quà g’avì casa, e da dormìr e da magnàr - fin che riceverete ordini dal Delegato di Pekino, state qui con mé, e poi farete quél che il Signòr disporà.
Podèvelo parlàr mèio? Ela miga sta una providensa par noàltri? Mi, mé lo imaginava - parché lavorando pel Signór, tuto va drito. Nó la n'è tocada così anca in Brazil quando sémo andadi la prima volta? Basta metarse nele mani del Signór. Sémo vegnudi in Cina a far palanche? Cari voaltri! Propio quà l'è el posto dele palanche! Sé vedessi che miseria! Che povertà, che strasse che sé vede par strada e dapertuto! Donca par far presto, sémo restadi in casa dei Lazzaristi 5 giorni, tratadi come mai lo sémo sta da nissùn; e quando g’avémo volù pagàr quasi i sé rabiava; e quando sémo partidi, lóri istéssi i s'è incomodadi a telegrafar ai só Padri de Tientsin, parché i ne vegnésse incontro e i ne ajutasse, ec. L'è, che mi nó só quando védarò el Suparior nostro; ma sé ghe fusse vissin, ghe dirìa propio de mandàrghe anca lu una letara a quéi boni Padri e ringrassiarli, anca lu, par noaltri. Nó g’avémo mai visto carità più bèla e maniera più zentìl. Che Dio li benedissa e ajuti sempre. Intanto in quéi giorni g’avémo avù la comodità de andàr a Zi ka Wei che l'è un posto vissin a la çità e ‘ndóe che sta i Gesuiti, parché in Shang-hai e dintorni comanda i Gesuiti. Lóri i g’a tre case - una a sto Zi ka Wei ‘ndóe la sé ciama anca Catedral ‘ndóe el s’a fato el Concilio plenario cinese 2 ani fa da Monsignor Costantini - e là g’avémo sentì una predica en cinese e nó g’avémo capì gnénte - invéçe g’avémo ciapà e intesa la Benedissión col SS.mo - po dopo g’avémo visto el Seminario Grande e anca el picenin che i Gesuiti i g’a en te sto posto - pien de butei e de studenti - avémo visto la Tipografia e crompà dei libri – g’avémo visto el famoso Osservatorio Meteorologico che l'è uno dei primi del'Oriente, e sé pól dir del mondo - par causa del Diretor, prima de tuto, che l'è un gesuita brao - magro, longo e con una barba che basta vèdarla - e po dopo, par causa dei strumenti otici e machine, dele quali ghe n'è solo do o tre en tuto el mondo - speçialmente un strumento, che mé par che i ghe disa - sismografo - ansi a proposito dela sensibilità de sta machina, bisón che vé diga che l'è tanto grande e fina, che ‘péna che ghe sémo vissini, avémo vista la pontina a andàr su e zo e segnàr come quando gh'è qualche teremoto o tifòn en giro - e cossa èlo sta? L'è sta che uno dei mé compagni l’a tirà un stranusón e cossita la ponta la s'è mossa. Bóna che gh’éra vissin el Diretor che sé ciama P. Gherzi, sé nó, sé nó’l ghe fusse stà e el fusse andà a védar più tardi, l'avarìa marcà teremoto en qualche parte, e radiotelegrafa ai bastimenti en viajo! Sémo andà, una domènega, ala césa de S. Giusepe dei Gesuiti, par ‘scoltàr la Messa che i dise ale 8 par i cristiani cinesi. Sé vedessi che belessa! La césa piena e strapiena de cristiani - e tuti i dise le só orassioni insieme, ad alta vòsse, e quando l'è sta l'òra dela Comunion, i g’a seità, in du preti, a comunicàr più de 20 minuti, quasi tuti quéi che gh'éra, là i g’a fato la S. Comunion. E nó gh’éra ciàcole - nó gh’éra mal creanse! Altro che da noaltri in Italia!? - ‘Ndóe i ciàcola, i ride, i parla de afari in césa e i fa deventàr mati i preti e squasi i méte en pericolo la salvassión dela propia ànema! Quà quéi che jè cristiani, i gh’è dal bon - e i fa pulito da restàr incantadi. Avémo visto anca un'altra césa sempre dei Gesuiti, e sola par cinesi, e te pól catàrla nela çità cinese, fóra da quéle tali «Concessioni straniere» che v'ho dito - nó l'éra miga ora de funsioni, ma i m’a dito che anca là i fa pulito. Avémo visità anca el vècio P. Rossi gesuita - che el g’a 83 ani e l’è 50 ani che el sé cata in Cina - la Cina che lu àdora e ‘ndóe l’a fato tanto del bén; el parla co' maravèja el Cinese e el lo conósse con tute le só variassioni - el sa anca el giaponese parché l'è stà anca in Giapon - e po dopo mi nó só quante altre léngue nó’l sapia – nó’l sà desmentegà gnancora el napoletàn, paraltro - e parlando de Napuli el fa le làgreme. L'è par quél che mi nó g’o parlà de «Vicente in copa o mare», credo che vé lo ricordarè - quél dal'espresso - par nó farlo piànzar e parché nó ne vegnésse le làgreme anca a noaltri col ricordo de quél disnaréto. L'avémo saludà e lu el n’a augurà che podémo far tanto del bén, e che podémo anca noaltri passàr 50 ani in Cina. Credo paraltro che in questo el s'àbia sbaià, parché da quà a 50 ani credo che i g’avarà finì anca de cantarne el Requia e smorsà le candele. Che ghe pensa Domenedio par questo - la prima parte de l’augurio, paraltro, credo che la sé possa realisàr, sé al'ajuto che el Signore el ne dà, nó mancarà la nostra cooperassión - mi digo de nó, gran fati!

 

Cap.10 - Tientsin

Tornémo a casa e andémo a prepararse par dimàn, parché dimàn parte el vapór par Tientsin e dovémo partir anca noaltri. Digo dovémo, parché al telegrama che g’avémo mandà al Ecc.mo Delegato Apostolico da Shang-hai - ga tegnù drio una pronta risposta en te sti termini: «Venite con bagagli Università Pekino». G’avémo tira du salti e in póche ore érimo pronti. Anca stavolta catémo el fradèl dei Lazzaristi che, come el n'avéa desbrojà le valise al’arrivo, el ne li imbarca ala partenza. Imaginève - el Vapor l'éra come ‘na sgussa de nose - el sarà sta lóngo 30-40 metri - l'éra come uno de quéi che gh'è nel lago de Garda - pien de cinesi in tersa classe, e ghe sarà sta 20 pàrsone nela classe unica - ansi gh’éra anca un italiàn. Imbarcadi i nostri cassoni e ringrassià el bón fradèl, sóna la cuca e partimo ala volta de Tientsin. El vapór el sé ciamava Fengthien: cossa vója dir mi nó’l só - quél che só, l'è che nó’l coréa gnénte, el balava nel mar, come ‘na gàlega. Sémo drio a vegnér fóra dal canàl che forma el Porto de Shang-hai, quando vedémo el nostro sgusso fermarse e voltar indrio la prua. Cossa è successo? Gh'è la dogana e soldà. Che i g’àbia savù che gh’éra del contrabando? Che i g’àvésse savù che noaltri portassimo dele pilole? Eh! Parché ‘dèsso sémo in tempo de revolussión in Cina! Cossa èla, cossa nó èla, dimàndémo a qualchedùn dei nostri compagni de viajo: g’avémo savù che i faséa l'ispessión par védar sé gh’éra su dei pirati! Misericordia! a sti tempi - Gnénte de maraveja. La gh'è tocàda póchi mési o poche setimane fa. In te un vapór, nel più bèl che l'éra in mèso al mar, salta su una compagnia de pàrsone bén vestìe e prima de tuto i va dal Capitàn e, cóla rivoltèla in man, i ghe dise de ‘oltàr indrio – nel’ istésso momento i méte in tàsar i marinari: - e nó gh'è, né vojo né nó vojo, bisón che i torna indrio e i ména el vapór a Hong-Kong ‘ndóe gh’éra la só sossia - cossa fare? Ringrassiarli che i sa contentai de póchi schèi che i g’à catà e nó i g’a volù la pèl de quéi pòri cani - dopo de alòra i fa l'ispession a tuti i vapori che parte. El nostro Fengthien, poaréto, nó’l g’avéa che zénte bóna, e l’a podù voltarse de nóvo e seitàr la só strada. Dopo un giorno e mèso sémo rivai a Wei-hai-Wei – ‘ndór che gh’è un vicariato dei Lazzaristi - un postesin bèlo, ma picenin - sé sémo fermadi póche ore e po dopo avémo continuà - nó sémo gnanca smontadi parché nó valéa la pena. ‘‘Dèsso che son qua, bisón che vé diga che mé son desmentegà de dirve che a Shang-hai, nel porto sé vede anca dele nave da guéra francesi e inglesi. Gh’è lì che le vàrda cossa fa sti, cinesi; e sé nó i fa giudissio e nó i rispèta i interessi stranieri e i Missionari, come che i g’à stabilìo dai só tratati, jè pronte a rompàrghe le coste. Bén continuémo e vedémo sé rivémo a ‘sto Pekin, parché sémo stufi de aqua e ne par de avérghela fino in scarsèla. Contémo i giorni, contémo le ore - presto ghe sémo - dai, córi, musso de un vaporéto - córi, dai, fa presto! gnanca farlo a posta! L'è mèsanòte e lu el sé ferma. Ne svejémo e volémo savèr cossa è successo. Mi, (che dormiva sul pavimento dela cabina, parché quéi fiòi de tenche i m’a mésso el calorifero propio sóto el lèto e el faséa un calór da brusarme la schena), mé vesto e vago a védar cosa ghe zè. Un'altra volta, come gh'è tocà al Kashima, nó gh'è aqua e nó sé pól navigare. Mé vegnù propio in mente de cantàr, e g’ò anca canta entrando in cabina, la storia del poro butèl, che dopo lónga e lónga e lónga e lónga navigassión, l'aqua l’è vegnù, l'aqua l’è vegnù, l'aqua l’è vegnù a mancàr. Cossa volìo farghe? Dormimo e quando cressarà l'aqua andarémo inansi. Intanto ala matina g’avémo visto altri vapori fermi come el nostro, e quando jè stade le 9 provemo andàr inansi, e rompendo le stèle de giasso ghe riussimo. Passémo par Takù, dove vedémo le rovine dei forti che g’à salva Pekin, al tempo de la guera coi giaponesi, che i g’avéva ciapà Port Artur. Robe da póco - nó ste miga imaginarve che i sia come i nostri forti! jè muci de téra, con dele fuçilière - ma sé vede che i g’a servì parché Pekin nó i lo g’a miga ciapà. - Passémo donca sto Takù e infilemo el Canal che va fin, a Tientsin. Le rive jè abitade da case de pò zénte, tute de tera e paja – gh’è un fredo can che el va zo fin a 12 e 13 gradi sóto zero e sé vede giasso e giasso. Finalmente sé presenta anca Tientsin. Propio en te l'entrada, vedémo una nave da guéra - l'è inglese - un pochetìn piassè inànsi ghe n'è un'altra e la gà la bandiera italiana. De fati la sé ciama «Cabotto» e gh’è su dei soldà marinari italiani del Batajón S. Marco. Bravi butèi e bèi e, quasi che i g’avésse sentì l'udòr, quando passémo noaltri i ne saluda - e noaltri ne sémo levà el capèl a lóri e anca a quéla bèla bandiera bianca róssa e verde. Sé fermemo e catémo ala banchina, el fradèl dei Lazzaristi, che qua i comanda lóri, che el ne spetava conforme istrussión avuda da Shang-hai. El desbriga le nostre valìse che qua nó i ga gnanca bisón de èssar esaminadi, parché nó g’o visto doganieri e dal'altra noialtri g’avévimo la carta che la diséva che i-éra stà visitadi a Shang-hai (che l'éra na bala) e andémo driti dai Lazzaristi, anca quà i g’a una Procura. Ricevudi come e più che fradèi - i ne stabilisse ‘na càmara a testa e sé lavémo el s-ciafai. Prima de sèna g’avémo volù visitàr el Console italiàn, che l'è ebreo ma l'è bón - tanto che el n’a tratà pulito e el n’a promesso de mandàr du soldà de polizia (italiani anca sé Cinesi) a acompagnar, dimàn, i nostri bagagli fin a Pekin, parché in trèn qualchedùn nó sé inventasse de gratarne qualcossa. Dopo andemo a visitàr i soldà del Batajón S. Marco - e po dopo l'ospedàl italiàn – ‘ndóe che l’è capelan el Padre Chieli italiano e gh'è le mòneghe dela Misericordia, ma nó quéle de Verona o de Savona - passando vedémo una splendida e grandissima Caserma fata par i soldà italiani dal Governo italiàn, e andémo in fin a finirla in casa del P. Chieli, che l’a volù mostrarne come anca in Cina sé pól far del vin e bon - lui el l’a fato. Noaltri tornémo par senàr en casa dei Lazzaristi - el Superior envéçe el sé ferma a predicarghe ale mòneghe del'ospedale el magna dal P. Chieli, che par far compagnia, l'avéa convidà anca altri du o tri italiani dela só amicissia.
Cap.11 - Pekino

Al'indimàn ale 9 sémo pronti ala stassión par partir par Pekino. Ghè pien de zénte che nó sé pól gnanca respiràr - bisón pesàr i bauli e le valìse - crompàr i bilièti - strucadi come sardèle fin fóra sul piassàl - l'è un afàr serio. Ma a tuto ghe pensa el fradèl dei Lazzaristi, e noaltri nó g’avémo altro che da ringrassiarlo e pregàr Dio che lo mantegna sempre san - parché zà sé catémo in vagón bei e sentadi. Ansi bisón che vé diga che sti cinesi i g’a mòcolo in çérte cose. Quando sé crompa el bilièto del viajo, lóri i vé ne dà un altro numarà che corisponde al nùmaro del posto che dovì ciapàr sul trèn - e cossì anca sé gh'è tanta zénte, sé sta larghi ‘bastansa e sé viaja bén parché nó i vende più posti de quéi che gh'è. El trèn l'è bèl e anca, ‘bastansa de lusso - l'è quel istésso che vién dala Manciuria, dalla Russia e dall'Europa insoma - sé viaja bén, e de tanto in tanto gh'è dei imipiegati cinesi che i ven dimàndar sé sé vól del thè e i porta ‘na strassa bagnà in aqua tiepida par podér netarse el frontispissio o le man sé sé le ga sporche. Donca vedì, che lusso de ferovie. Passemo in mèso a sabia, e sabia - gh'è case de tèra e quèrti de paia - vedémo trincee de sti ultimi combatimenti de sta rivolussion - vedémo mussi e camèi - vedémo soldà sula linea, contadini - done - putèi e tuti in braghe lónghe - qua jè tuti omeni! e dopo 3 ore e mèsa, sémo vissini ala grande mura de Pekin che con quel'altra, che i dise la mura de la Cina, l'è 2827 kilometri. Na paia! Entremo in stassión e catémo du secretàri del Delegato Apostolico, uno italiàn e l'altro cinese - l'italiàn l’è D. Comizzo che qualchedùn dei Stimatini el sé ricordarà de averlo visto in tempo de guéra, capelan insieme con D. Martina. Gh'è anca el primo segretario del ministro italiàn, Barone Di Giura con la Signora e altri 4 o 5. I segretari i ne basa, quéi altri i ne complimenta, speçialmente ala Medaja d'oro che viaia con noàntri, e po dopo via tuti, noàntri preti, dal Delegato che el ne ‘spèta col disnàr pronto e jè zà le 12.30.


Cap.11.1 - Acoliénsa

Imaginéve che el n’a mandà la só automobile ala stassión, e, el ghe n’a catà un altro dai P. Benedetini par noaltri! Entrémo ala Delegassión. Un'acoliénsa piassè cordiàl, impossibile imaginarla. A D. Martina speçialmente, che l’è conossudo fin dal tempo de guéra, e po dopo par tuti - e tuti sé sentémo a tavola col Delegato che el ne ‘spetàva cole brassa ‘vèrte, da parechi giorni - e el parla, e, el vól che parlémo in Venessiàn - nó ghe par gnanca vera parché anca lu l’è veneto - e qua tra noaltri gh'è ci lo sa benón. Magnémo e ridémo e ciacolémo e passémo insoma tre quatro ore che mai più. Dopo magnà, el ne vól ancora en t’el só tinel a ciacolàr ancora, e par che nó’l voria che andassimo più via. Ma la só casa anca sé grande e bèla - de uno stile solo cinese, nó l'è miga el posto ‘ndóe nemo a star, e alora bisón andàr. ‘Ndóe? Eh! el g’a pensa lù - l’a parlà za coi bóni PP. Benedettini, che i g’a comprà un terén grando e con un fraco de abitassioni, e che el sé ciama Università Cattolica, - e andémo a star là. Ghe dirémo la messa e lóri i ne darà tuto, anche i stechéti par i denti - va bén? Sé uno sé mala e nol pól dir la Messa, el pagarà l'equivalente en palanche - va bén? E le messe el ne le darà el Delegato, va bén? E intanto g’avarémo una casa par ogni do, cioè un apartamento par òmo, parché gh'è i caloriferi e fa un fredo can, va bén? Quando vegnarà l'istà, che ghe sarà un caldo can, ghe sarà una casa par òmo in mèso al giardin verde, va bén? E cossita podarémo star par un ano o fin che avarémo imparà bén la léngua cinese, va bén? e vardémo de far bèla fìgura e studiàr parché l'è un ‘sperimento che el Delegato el vól far, con noaltri ‘dèsso, e in futuro con tuti i Missionari, va bén? Parché gh'è dei Missionari che jè quà da tanti ani, e nó i g’a podù imparàr bén la léngua parché nó i l’a studià come i dovéa, va bén? E nó savendo la léngua nó sé pól far gnénte - e savendola mal nó sé podarà tratàr con parsone de rispèto - donca sémo intesi, va bén? Cossa diréssi voaltri? Mi digo che bisógnarea ‘vérghe quatro labri, par basarghe le man a un òmo come el Delegato Apostolico presente de Pekin! E ‘dèsso lassè che mé fassa su le maneghe, par scominçiàr a descrivarve el posto ‘ndóe sé catémo e la vita che femo, par intanto. Donche dovì saér che verso el nord de Pekin drénto dala seconda muràlia, e drénto dala prima gh'è el palasso dell'Imperatór de una volta, e l'è ciamada la «Città interdetta», parché là ghe stava solo l'Imperatór e la voléa solo le parsone alte e quéle che ghe andava a far visita, gh'è una grande area ocupada dai Padri Benedettini, che i g’a l'Università Cattolica, e che en cinese la sé ciama cossita: Kung Kiao Ta Hsueh - che ‘‘dèsso pòsso anca tradùrvéla en moneda, e vól dir - universale cattolica grande scuola. - L'è granda e bèla e basta dir che nel contrato che i g’a fato, quando i l’a comprada, i g’a mésso en nota 644 stanse - donca l'è granda. Apena drénto dal portón vé sé presenta denanzi dele bele case tute rosse de stile cinese, zà sé sà, tute piturade a colori e a sfrisi de oro, propio na belessa. A destra de ci entra gh'è la ceséta con un bèl cortìl denanzi - ansi dei cortili, fra tuti, jè 14 - vissin gh'è altre case e el refetorio, gh'è el dormitorio dei butèi che jè quà che i studia - gh'è el só brào studio par lóri e el posto dela ricreassión - gh'è sale e salete e saloni, gh'è do case par noaltri, gh'è la nostra scóla - gh'è un bèl cortìl e grandissimo, dove podémo proàr le biçiclete del governo italiàn - el zugo del «tenis» - gh'è un bèl giardin e grande, un bèl orto e gh'è anca la stala par le cavre, par via de vèrghe el late. En soma l'è tuto bèl e grando - basta dir che l'éra la casa de un prinçipe dela faméia imperiàl - vé par? A Pekin gh'è anca un fredo che el g’a el corajo de mandàar el termometro a 12 e anca piassè gradi, sóto zero - disìo voaltri? E pensàr a quéi póri cani che gh’éera acostumadi - da ani e ani al caldo del Brasil; ma i Benedetini i sa far pulito e i g’a mésso i caloriferi in tute le stanse e sé sta benón - eco parché gh'è anca un camin che l'è alto 20 metri e sóto el g’a la só brava caldaia. Bén lassémo star, e vedémo cossa i fa quéi pori cani che ze vegnui dal'Italia, che sémo propio noaltri.

Cap.11.2 - Vita a Pekin

Cossa fémo? Propio quél che g’a dito S. Benedeto: Ora et labora - Ah! ma noaltri nó andémo miga a desvegràr i campi e a sugàr le mareme - nó piturémo miga noaltri e gnanca nó lavorémo de intajo e gnanca nó andemo a cantàr en còro né a mèsanòte né a mèsodì! - Ma zà vedo che mé la cavo piassè pulito sé vé conto el nostro orario. Donca dovì savér che ale siè dela matina sé levemo su e dopo de èssarne bén lavà e petenà, (anca la barba che l'è zà longhéta e la fa mal e che l'è un bèl imbrojo) andémo in capèla e scominçiémo la nostra brava meditasión. Finìa questa disémo Messa e, par èssar piassè comodo, g’avémo indrissà su un altro altàr oltre quéi du che gh’éra e cossì ale 8 avemo finì tute le nostre sante cose e andemo driti en refetorio, ‘ndóe ne spèta du ovéti, dei fruti, del butiér - dela marmelada e una chìcara de cafè - e là femo propio pulito. Dirì che magnémo pulito - ma mi nó só cossa dirve, ansi vé dirò che bisón, parché bisón avérghe dela forsa, e tegnerse su, par studiar come studiémo noaltri questa strassa de léngua. Ale nove andémo a scóla e fin ale óndese. G’avémo du maestri puri cinesi e che i parla solo el cinese, e che i ne sta drio en te na maniera, che nissùn maestro italiàn el podaréa far altretanto - basta dir che bisón che i ne fassa capir tuto par figure e par moti che lóri i ghe diga «p'ifan» e noaltri cóla bóca vèrta a tegnerghe drio. Cossa g’ài da far pò? Lóri nó i parla altro che cinese - e noaltri savémo 4-5 léngue, ma nó savémo propio quéla che ghe vorìa, che l'è el cinese - donca stémo atenti, che za vedo che capimo istésso e imparémo pulito; Ale óndese tornémo nele nostre stanse e subito, con un'ansia da rabiosi, trascrivémo le parole insegnade, sé nó le scapa fóra dala serùmola - ale óndese e mèsa andémo in césa, nó a cantàr l'ofizio, ma a far la nostra brava letura spiritual e l'esame de cossiensa - siché a mèsogiorno sémo pronti par andar in refettorio e anca là fémo propio pulito. Dopo magnà andemo ancora in césa par un póco, e dopo a far un póche de ciàcole coi Padri Benedettini che i parla in latin o in inglese - e dopo a móvarne nel cortil e a védar qualchedùn dei nostri a catàr su, cóla biciçleta, tuti i pai e i àlberi che el cata - eh! Ma ‘dèsso, el par che el vaga un pochetìn mèio. Ale una e mèsa anca prima, entrémo in stansa e subito ciapémo in man i libri cinesi e studiémo, finché ale 2 andémo a scóla a sentir quéi dai «p'ifan» fin ale 4, e dale 4 ale 5 imparàr, sempre a scóla, el catechismo cinese da un prete cinese. Tornémo in stansa a trascrìvar le parole imparade, e ale 5 e mezza in cesa, ala visita rosario - esame orassioni e ale 6, gh'è la cena e dapartuto femo pulito, anca in refetorio. Dopo çéna, in césa un póco, un póche de ciàcole coi Padri, e po dopo, ci a scóla de inglese e ci in stansa a studiàr, a confrontàr o a far qualche póca de ricreassión, ma sempre sul cinese, fin ale 10 e anca più tardi, e dopo bóna nòte e andémo in nana. A spasso solo la doménega. Cossa vé par? Studiémo o nó studiémo? Mé digo che sé sti ani, qualchedùn g’avésse studià tanto, el saréa a st'ora un Salamòn; ma bisón, cari, parché sensa la léngua cinesa nó sé pól far gnénte en Cina - e l’è difiçile - e gh'è qualchedùn che g’a zà la barba bianca e volémo andàr in Missión, volémo salvàr àneme - e co’ ‘sta idea, tuto l'è gnente e sé studia da rabiosi, e femo anca dei progressi - basta dir che en un mese e mèso g’avémo imparà più de 400 parole. Jè póche, dirì voaltri; ma mi vé digo, proè voaltri e védarì. Ricordève che jè tute parole fate come casete; che le g’a dei strisi e sé vé ne desmenteghè uno solo invéçe del pan i vé dà scarpe - e, sé ghe ne metì uno de più, invéçe dele patate i vé dà pugni. Gh’è stà uno, in te sti giorni, che l’a dito: Vardè voaltri, a sta età quà m’e tocà crompàr el silabario e nó só gnanca da che parte voltarlo. Bén bén, passiensa, ma bisón riuscirghe parché gh'è i pagani che ne spèta, e bisón convertirli e mandarli in Paradiso e andarghe anca noaltri - sia tuto par penitensa dei peccati. E mi vé dirò, che l'è propio amirabile - parché l'è difiçile el cinese, e anca studiandolo bén, sé lo savarà sempre in qualche maniera - epùr nó sé bada a gnénte, parché el nostro ideàl l'è sóra de tuto e costa quél che el vól costàr, volémo riussirghe. Ne racomandémo a tuti i Santi, femo pulito parché i ne giùta, ma volémo riussirghe. E a spasso? Zà vé lo dito, ghe andémo solo la doménega e, sé volì savérlo, andémo propio col Delegato Apostolico che el ne vól un bén dell'ànema. E lu, el ne mena a védar quà e là, a conòssar Pekin. Una doménega, sémo andadi a védar el Palasso imperial ‘ndór vivéa l'imperadór, e ‘ndóe ‘‘dèsso gh’è stò prisonièr, en te un cantón, el Presidente dela Cina, e del quàl nó i vól saverghene. Avémo visto i templi dei pagani - de Budda - de Lama - de Confucio - tuta roba bèla in architetura, ma che la va in malora - un tòco cascà e un altro drio cascàr - e cossì sperémo che suçèda anca dela só religión. In strada sé vede dei funerai pagani - gh'è na fila de génte vestìa de bianco (parché el bianco quà l'è segno de luto) che i porta ombrèi e ombrelini - e maze e emblemi e bandiere d’ndóe che gh'è scrito su le virtù de quel che l’è morto - po dopo vién la musica, che a mi la mé par quéla infernale del tempo de carnevàl - po dopo vién la caréga portada da 4 òmeni e anca da siè, e quela i dise che l'è la caréga delo spirito del morto che la va inansi par insegnarghe la strada al defunto - po dopo vién i bonzi che i tien par brasso i fioi del morto - e questi i pianse e de tanto en tanto i sé insenòcia su un tapeto in mèso la strada, e alora vièn fóra uno da una casa a darghe el thè da béar, (de solito jè le pàrsone de quéle botéghe ‘ndóe el morto l'andava a far spesa) e sto mestier i lo farà 30-40 volte prima de ‘rivàr ala sepoltura - drio vién altri bonzi e quéi che porta el morto - le casse quà jè grosse e pesantissime e così bisón che i sia in 30 e più che porta la salma - un giorno ghe n'ho contadi 64 - la cassa l'è quertà da un baldachin quadrato rosso - drio vién i pianzotòni e altri parenti su carósse tirade da cavai, ma el còcio el sé sénta de drio la carossa in segno de luto, anca lu - gh'è altri con bandiere e musica - e po dopo caréghe e bancheti, e cabarè con magnàri, parché dopo sepolto el morto i sé ghe senta in çima e i magna tuti. Avémo visto génte a far i sacrifissi par i só morti, che quà, i venera in te una maniera speçialissima. I va vissin al sepolcro, i cóse qualche bestia, intanto i sé prostra più volte davanti el tumulo - i brusa anca dei schèi de carta e dela carta istéssa e tuto parché i dise che i spiriti dei só morti sé jè bén tratadi e veneradi i ghe porta fortuna e anca dei schèi. Pòvara zente! Quando sarà che la vera relijon la li convertirà? Ghè bisón de laòro, de virtù, de miracoli, de génte disposta a tuti i sacrifissi anca a quél dela propia vita - e col tempo, sperémo nel Signór che’l vòja iluminarli. Sémo andadi anca a far un'altra visita, senpre insieme col l'Ecc.mo Delegato Apostolico - visita che la n’a lassà con l'aqua in bóca. Sémo andadi cioè, a védar el grande Seminario dei PP. Lazzaristi, un pochetìn fóra de Pekino - l'è bèl e grando e i g’avarà più de 100 che i studia par divenìr sacerdoti e tuti cinesi - ma nó l'è sta gnanca quélo che n’a lassà con l'aqua in bóca; l'è sta invéçe el visitàr la césa e l'ossario co’ i corpi de più di 6000 martiri fati dai boxers nel 1900! I n’a contà qualche episodio; roba da restàr incantadi - gnénte da invidiàr ai tempi dele persecussioni dei primi tempi dela cesa romana - preti - secolari - òmeni - dòne – butèi e butèle, tuti con un ardore amirabile a tegnér fermo ala propia fede e morir pitosto che apostatàr. E quéla l'è stà propio una persecussión contro la religión e i Missionari. - Gh’è el Vescovo de Petàn, che l'è anca el Vescovo, de Pekin, vècio de più de 70 ani, che el g’a ancora un buso nela testa, fato in quel tempo, e che nó l'è sta martire parché nó l'è morto, ma che dal resto el d'è l’istésso - e lu istésso el ne l’à contà quasi lamentando la só sorte; ma l’a concluso: Dio nó’l m’a voludo alora, e el voléa che laoràsse ancora par questi cinesi - e de fato el ghe n’a convertidi tanti da nó poderli gnanca contàr. L'è un santo, e el va in Paradiso. - Tuta sta roba la n’a lassà propio con l'aqua in bóca! Ma g’avémo dito: cissà? la gh'è la rivolussión in Cina! I ghe l’a coi Missionari - i ghe n’a pura messi 5 in presòn i soldà dell'Honàn la stimàna passada! Cissà? Ah! Ma l'è un dimandàr massa al Signór - nó sémo degni. - Ma insoma sperémo, e, caso mai farémo la só volontà e laorémo istésso par salvàr àneme. Preghè voaltri, e basta. Volìo savér come el ne vól bén l'Ecc.mo Delegato? Oltre averne portà tante e tante volte a spasso, el n’a convidà anca più volte a magnàr in casa sua - e sabo passà, in ocasión del primo del'ano (parché quà l'ano el scominçia cóla prima luna de febrar) el n’a convidà ancora a magnàr nó solo, ma anca a far da magnàr in te la só cusina! Fiói benedeti! G’o fato de quéle lasagne che bisógnava sentir; e po dopo l'agnèl cole patatine, el codeghin e el figà cóla polentina! Misericordia! Tute robe da bifolchi o da contadini, el diréa qualchedùn; ma noaltri avémo fato bóna figura e anca el Delegato l’a magnà e ridù che el sé copava. Quéi pò, che i.éra propio splendidi dal bon i-éra i galàni fati dal nostro capitàn, e ajutadi da un vinèl che el Delegato el n’a dato e che un Missionario l’a fato in Missión! L'è stada una serata splendida! Cossa volìo? Studiémo sempre; almanco la doménega ciapémo un póca de aria! El lo dise sempre anca l'Eccel.mo Delegato! Donca?! E oltre el studiàr e sfadigàr par çercàr le parole e le raìse dele parole e el significato e ficarle in testa, gh'è anca del'altro! - Par esempio, avìo mai fato da sarti, voaltri? Bén, e quà sé giustémo anca le vesti, le braghe e femo tòchi de calséti. - Una volta la stimàna lavémo le nostre brave robe e sé le stirémo; e gnanca farlo a posta, el nostro Superiór l'è superiór anca in questo e l'è quel che lava mèio e che stira mèio! E tuto parché? Volìo che demo le robe da lavàr, che i ne la rovina o perde, e i vól un òcio dela testa par lavàr un fassoléto? E noaltri schèi nó ghe n'avemo, e sé ghe n'avessimo i ghe voria par piantàr la Mission - parché i primi bisón che i fassa pulito e che i prepara el posto a quéi che vegnarà dopo, e nó g’avarémo mai risparmià ‘bastansa! e po i ne ne mandarà dall'Italia? Sé ricordarai, po’, quéi nostri boni e cari amici veronesi e nó veronesi? E po’, vé digo, quà ghe ne voria de schèi, a palade, parché oltre piantàr la Mission bisón anca mantegnér i cristiani - sé nó ghè altri che i le ciapa sóto, e alora l’è finìa - donca vedì che fémo el possibile. Dal resto, fóra la parte comica e vegnendo al serio, credo che anca voaltri podì amiràr, o almanco, ne darì rasón. Intanto ajutème cole preghiere - e sé el Signór el ne darà salute, come el g’a fato fin ‘‘dèsso, nó stè aver paura, che la cosa la va, ansi sé pól contarla come fata. E preghè anca parché finissa sta dotrina e relijon idolatrà che i g’a sti cinesi! Sé vedessi che oror a entrar in quéi templi dei dèi pagani. Noialtri émo fin ‘dèsso visità el tempio de Lama - de Buda e de Confucio. Apena drénto vé catè davanti a una statua bèla granda de Buda - e a destra altre figure e statue e a sinistra altre ancora - da un'altra parte sé vede dei diàoli e dei dragoni - tuta roba brutissima - mal fata - oribile a vederse. E intanto sé vede dela zénte che vién, sé prostra denànsi - i ghe impissa dei lumi a oio, i ghe brusa dei stechèti odorosi - i dise dei canti, dele parole - i siga - i fa dele oferte, e quando jè stufi i va ia pensando che ormai i g'a fato pulito le só devossión - e nó i sa gnénte del vero Dio e nó i sé vergogna gnanca denànsi ai preti che jè lì che i le varda - ansi nó i conósse gnanca i preti cioè i sacerdoti. E tuto questo in mèso a Pekin! Gh'è anca i protestanti che i fa finta de laóràr; ma el par che en fato de religión i fassa póchi afari e mé digo che l'è mejo - parché zà èssar pagani e essar protestanti, l'è sempre un èssar fóra de strada! Misericordia, quanta zénte che nó conòsse el Bon e Vero Dio! ghe vorìa Missionari a mejàra e che i laoràsse bén! - mah! ghe pensarà anca en questo el Bon Dio - intanto bisón pregàr tuti e laoràr, parché jè cose che strénse el cór.


Cap.11.3 Visita a un convento budista

Sémo andà anca a visitar un convento de budisti. I g’a una posissión splendida, con dele bèle caséte e i sarà in çinquanta. I vé fa vèdar tuto. I g’a la só stansa ndóe che gh'è drénto una statua de Buda che el g’a in man una bala - altre statue de bonzi e seguaci de Buda, e gh'è el só lumin che brusa sempre, ansi piassè de uno. I vé mostra una stansa ‘ndóe ci va drénto, nó’l morirà cossì presto, ma el vivarà fin ala più alta veciaia - el vé lo dise un frate budista che l'è lì sula porta e che’l spèta anca le palanche parché l'è de quéi che vive oltre a quél che i guadagna vendendo quél che i cata su dai só campéti che i g’a vissìn al tal convento. Gh'è po’ un’altra stansa ancora piassè miracolosa - questa la g’a drénto come una spèçie de àlbari fati de çimènto, e sui rameti gh'è sentadi dei puòtini - a cossa sèrveli? Cossa i serve? Quéi genitori che nó g’a fioi, i vién lì, i prega Buda, i ghe dà una oferta, po i crompa uno de quéi puotìni e i va a casa cóla benedissión sicura che ghe farà avér dei fioi! Drénto dal portón gh'è un pónte de piéra - picenin e basso - dala parte del pónte gh'è do fusse çircondade da un muro - sóto el pónte, el posto l'è diviso a metà - e tanto da una parte come dal'altra, tachè solo cóle spale, o mèio cóla schèna, gh'è du frati budisti che i sé mete lì ala matina, sentadi, e lì i sta fin ala sera - in silènsio sensa moàrse - sensa dirse una parola e spetando i bori che i ghe buta zo quéi che vién a visitarli - e nó i sé móve gnanca sé i ciapa qualche palanca sul muso - e gh'è un frédo che el va fin a 13 e 15 gradi sóto zero, e nó i sé lamenta gnénte e tuto par peniténsa, par amór a Buda e par amór ale palanche. Disìo gnanca che roba? E nó volì che noaltri g’avémo vója de far anca noaltri qualche sacrifissio? Lóri i lo fa par Buda, quél lazaròn, e noaltri par Domenedio e par podér convertìr i pagani - magari, che podéssimo mostrarghe a quéi du che gh'è sóto el pónte, che sé i volésse far quél tanto par amór a Domenedio i andaréa in çièl driti come fusi! Ma, guai, gnanca pensarlo, par lóri - jè persuasi che cossita va bén, e amen - èla gnanca una ignoransa? - èla gnanca una infeliçità? Orassión, cari, orassión e laorémo - sé nó la sé converte più la Cina!


Cap.11.4 Invito a sostegnér la missión cinese e conclusión

Sémo andà anca a riverìr l'Ecel.mo Ministro d'Italia che el n’a anca convidà a disnàr a casa sua, e là érimo contenti parché ne paréa de èssar in Italia - e gh'è anca i só bravi soldà, che jè un destacamento del Batalión S. Marco che l'è a Tientsin. El Ministro el ne li g’a presentadi propio in linea come sé faréa a un generàl - l’a dito dele bèle parole e bòne a quéi soldà - mostrando che come lóri i gh’éra vegnudi dal'Italia par el só dovèr, cossita noaltri érimo vegnudi par un altro dovèr molto più alto e neçessàrio, cioè predicàr la dotrina de Gesù Cristo e convertir i pagani - noaltri che avaréssimo podù, el diséa lu, star a casa nostra a gòdarne la paçe e la bóna vita dela patria! - e el g’a racomandà de èssar anca lóri sempre pronti e el g’a ricordésto el dovèr che l'è quél de far rispetàr i tratati che i cinesi i g’a firmà, e diféndar le Missioni italiane - l’a fato, po dopo, un reciamo speçiàl al nostro capitàn che l'éra lì anca lù presente cóle sicatriçe, nó dele buganse, ma dele feride de guéra - e el g’a dimostrà come du e du quatro, che sé l'è ancora vivo, l'è parché nó i lo g’a copà, che da resto nó ghe mancava tanto - che insoma l’a fato pulito e el g’a ciapà la só brava medaia! E mé paréa de védar qualchedùn de quéi butelòti a strangossàr e a dir tra de lóri: Ol dun can, èlo stà gnanca brao!?! E el nostro capitàn l’a anca risposto ale parole del Ministro, e anca pulito - e el g’a dito ai soldà che quél che lui l’a fato in guéra el l’a fato par còmpier un santo dovèr, e che come alora el g’a combatùo contro el nemìgo, ‘dèsso con piassè coràjo ancora el combatéa contro el diàolo che g’a sogetà tante àneme - dovèr anca questo da dovèr còmpier da un Missionario bòn - e che nel cèmpier el dovèr sta tuta la nostra obligassión. Che i fasesse pulito anca lóri che cossita la patria e Domenedio i sarìa sta bén contenti. Cossita mé par che el g’àbia dito, po' su, po' zò. - G’avémo visto là anca un Missionario de quéi de Parma che l'è adeto a la Legassión italiana e, po dopo, sémo vegnudi via atraversando in çità una bèla strada larg’a ciamada Via Italia - scrita sule tabele in grande e ciaro, propio en mèso a Pekin. E l'è con questo che vóio far punto fermo. Vegnarà, mi penso, altre ocasión da dovèr scrìvar e mandàrve notissie - par intanto lassè che tira qualche conclusión e prima de tuto che dichiara anca a nome de tuti: che quà sémo par sola volontà de far del bén, a ste poare creature - che par questo, gnénte ne importa qualunque sacrifiçio fato in Italia, en viajo - quà ‘dèsso, presentemente e anca in futuro, sia pure e magari! Quél dela vita - che, visto come par rivàr fin quà gh'è volù bastansa, e g’avémo patì, anca dal lato dela léngua, mi vorìa dirghe a quéi che g’avésse la ciamada dal Signór de vegnér quà, che i sé preparasse fìn da picenini ai sacrifissi - a nó èssar massa sputacini delicati, a farse bon stòmego e bóna bóca - a studiàr a studiàr molto le léngue necessarie nele nostre Missioni, e sé nó i pól el cinese, almanco l'inglese - vojo anca dirghe a quéi che nó g’avésse sta ciamàda, che i aiuta cóle orassioni par noaltri e par tuti i Missionari parché i gh'à un bisón stragrando e sempre - e anca par sta pora zénte cinese, parché la possa convertirse e amàr Domenedio - finalmente, che questa mia la g’a speçialmente l'idea de ricreàr e anemàr i nostri cari aspiranti e perçiò l'è scrita en dialèto veronese ‘ndóe paraltro sé garantisse la verità nuda e cruda de tuto quél che gh'è dito - e essendo ché, schersando sì, ma propio giustamente la riferisse la cronaca dela nostra fondassión cinese, mé pararéa che la notissia par i nostri futuri, la meriti de èssar almànco unida al giornàl «La Rama» in qualche cantón del'archivio stimatin.

Spero che un «Ave Maria» speçiàl la sarà par quél che l’a scrita.
Visto: par la verità

Pekin, 25 Febràr 1926.

D. Enrico Adami Missionario
D. Luigi Fantozzi
D. Tarcisio Martina (j'è tute vere!)
D. Angelo Caimi (A conferma de quanto sóra)


Cap.12.0 Biografia D.Enrico Adami

ENRICO ADAMI (sacerdote)
NATO: S. Massimo, VR – 16.11.1883
PROFESSION PERPETUA: 25.1.1905
SACERDOZIO: 21.12.1907
MORTO: Negrar, VR – 23.9.1973
ETÀ: 90 ani

Nel 1911 con padre Alessandro Grigolli, i partìa co' 'na compagnia de migranti par el Brasil. Nel 1925 lassado el Brasil, el g'a parteçipà a la fondassión de la missión in Cina. Nel 1936 lassado la missión cinese l'è rientrà in Italia. Dal 1939 al 1946 l'è stà missionario dai italiani nei Stati Unidi. Ritornà in Italia, s'a dedicà ancora par 15 ani a la predicassión e al’animassión missionaria. Colpido da paralisi e reso inabile al laòro, el g'a dedicà i ultimi 10 ani a la preghiera a S. Leonardo (VR). Vigoroso de corpo e di spirito, l'éra insoferente de limitassioni o oposissioni. G'avéa la parola pronta e spiritosa, a le volte ponséa ma i ghe voléa bén tuti par la só bontà d’ànemo el spirito de sacrifiçio.

http://www.confrades.com